Răspunsuri către tine(ri) – 5 august 2022

Cum să mă comport ca să-i fac pe plac lui Dumnezeu?

Este, fără îndoială, o întrebare al cărei răspuns ar trebui să ne preocupe pe toți.
Deși îl putem intui – simțindu-l duhovnicește –  se cuvine să pornim de la paginile Sfintei Scripturi pentru a-l argumenta. Iată cât de sugestiv începe Psaltirea: ,,Fericit bărbatul carele n-a umblat în sfatul necredincioșilor și cu păcătoșii-n cale nu a stat și pe scaunul ucigașilor n-a șezut; ci în legea Domnului îi este voia, în legea Lui va cugeta ziua și noaptea’’ (Psalm 1,1-2). Așadar, fiind preocupați ,,ziua și noaptea’’ să ne trăim viața astfel încât să împlinim voia Lui este calea spre a-I fi pe plac lui Dumnezeu.
Tot paginile Sfintei Scripturi ne arată, în numeroase pasaje, cum dorește Dumnezeu să ne comportăm. În Vechiul Testament găsim sintetizate reperele vieții credinciosului, în cele zece porunci (Decalogul) date poporului ales prin Moise. Repere ce sunt ulterior desăvârșite în Noul Testament de Mântuitorul Iisus Hristos în Predica de pe Munte (fericirile, iubirea vrăjmașilor, iertarea). În acest sens, recomand ca fiind de mare folos spiritual lecturarea acestor pasaje: Ieșirea (capitolul 20) și Evanghelia după Matei (capitolele 5, 6 și 7).
Noi, creștinii, suntem chemați să dăm mereu o dimensiune evanghelică vieții noastre. Avem încă de la primirea Tainei Sfântului Botez chemarea de a ne trăi viață după preceptele biblice. Trăindu-ne viața în acord cu acestea, pășim pe calea Împărăției lui Dumnezeu și ne împlinim chemare de a fi ,,lumina lumii” (Matei 5,14).

Mântuitorul nostru Iisus Hristos o exprimă atât de frumos: ,,Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri’’. (Matei 5, 44-45)
Pr. prof. Adrian Duțuc