Petru I Muşatinul – un domnitor de anvergură europeană

„Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini / Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini”

Se împlinesc în acest decembrie 630 de strămutarea la locul de veşnică odihnă a unuia dintre marii domnitori ai Ţării Moldovei din Secolul al XIV -lea, Petru I Muşatinul fiul Margaretei Muşata.

Cuvine-se aşadar să facem un popas spiritual spre aducere aminte a ceea ce a însemnat pentru Ţara Moldovei domnia de 16 ani, începută în 1375 şi sfârşită în decembrie 1391.

Istoria veacului al XIV-lea românesc este istoria afirmării noastre în context european ca popor cu o profundă conştiinţă de sine.

A fost un abil diplomat, un priceput comandant de oaste, bun chivernisitor de ţară, ctitor de lăcaşuri sfinte, toate aceste afirmaţii le facem analizând critic gândirea politică şi faptele sale în cadrul ideologiei vremii, precum şi rolul avut de el în contextul evenimentelor politice din SE Europei sfârşitului de veac XIV.

Dintre marile realizări ale domniei lui Petru I Muşatinul amintim punerea temeliei sistemului unitar defensiv la fruntaria estică a Tării Moldovei, structurat în adâncime, începând de la malul drept al Nistrului spre interior; emiterea celor dintâi monede ale Ţării, organizarea Cancelariei domneşti, fondarea Mitropoliei cu sediul la Suceava, element fundamental în ideologia politică a lumii medievale, fapt ce va marca implicit recunoaşterea internaţională, cu depline drepturi a statului românesc est-carpatic. Un obiectiv important al politicii lui Petru I Muşatinul a fosta acela al înlăturării tătarilor care în deceniile şapte şi opt ale secolului al XIV -lea mai controlau încă părţi din teritoriul Tării Moldovei.

Petru I Muşatinul a fost o personalitate constructivă în cel mai deplin înţeles al cuvântului, ştiind să făurească un destin istoric, conform aspiraţiilor legitime ale poporului.

În cei 16 ani de domnie a desfăşurat o neobosită activtate în cele mai diferite domenii şi a luat toate măsurile necesare menite să consolideze ţara în interior şi să-i asigure un loc de cinste în arena europeană.

Faptul că a fost un abil diplomat este dovedit prin aceea că a găsit întotdeauna mijloacele cele mai eficace pentru a obţine colaborarea în necurmata luptă pentru consolidarea statului, şi nu în ultimul rând a ştiut să folosească în avantajul ţării, contradicţiile ţărilor vecine, dându-i asfel posibilitatea să se impună în politica europeană, dând o mare atenţie prieteniei şi colaborării cu Ţara Românească cârmuită în acea vreme de Mircea cel Bătrân, astfel că putem afirma că Petru I Muşatinul a fost un domnitor de anvergură europeană .

A introdus buna rînduială, şi autoritatea unei administraţii corecte.

A fost înmormântat în Biserica Sf. Ierarh Nicolae – Rădăuţi, cum era şi firesc, mormântul său fiind asftel între cele ale rudelor sale domneşti.

Ctitor de ţară şi dătător de legi şi datini, domnitorul Petru I Muşatinul face parte din rândul acelor personalităţi în a căror „lucrare”neobosită poporul care le-a plămădit, şi care le urmează, se regăseşte pe sine dobândind puterea de a străbate cu demnitate prin istorie.