Evanghelia

În vremea aceea, ieșind de la Cină, Iisus S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, iar ucenicii L-au urmat.  Și, când a sosit în acest loc, le-a zis: rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Iar El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și, îngenunchind, Se ruga, zicând: Părinte, dacă voiești, să treacă de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă. Și, ridicându-Se din rugăciune, a venit la ucenicii Lui și i-a aflat adormiți de întristare. Și le-a zis: de ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Și, vorbind El, iată, o mulțime se apropia, iar cel ce se numea Iuda, unul dintre cei doisprezece, venea în fruntea lor. Și el s-a apropiat de Iisus ca să-L sărute. Iar Iisus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul Omului? Iar cei din preajma Lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis: Doamne, dacă vom lovi cu sabia? Și unul dintre ei a lovit pe sluga arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar, Iisus, răspunzând, a zis: lăsați, până aici! Și, atingându-Se de urechea lui, l-a vindecat.  Iar Iisus a zis către arhiereii, către căpeteniile templului și către bătrânii care veniseră asupra Lui: ca la un tâlhar ați ieșit, cu săbii și cu toiege. În toate zilele, fiind cu voi în templu, n-ați întins mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului. Și, prinzându-L, L-au dus în casa arhiereului. Iar Petru Îl urma de departe. Și, aprinzând ei foc în mijlocul curții, și șezând împreună, a șezut și Petru în mijlocul lor. Iar o slujnică, văzându-L șezând la foc și uitându-se bine la el, a zis: și acesta era cu Dânsul. Dar Petru s-a lepădat, zicând: femeie, nu-L cunosc. Și, după puțin timp, văzându-l un altul, i-a zis: și tu ești dintre ei. Petru, însă, a răspuns: omule, nu sunt eu. Iar, după ce a trecut cam un ceas, un altul adeverea, zicând: cu adevărat și acesta era cu El, căci este galileean. Atunci Petru a zis: omule, nu știu ce spui. Și îndată, încă vorbind el, a cântat cocoșul. Și, întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; iar Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese: mai înainte de a cânta astăzi cocoșul, tu te vei lepăda de Mine de trei ori. Și, ieșind afară, Petru a plâns cu amar. Iar bărbații care Îl păzeau pe Iisus Îl batjocoreau, bătându-L. Și, acoperindu-I fața, Îl întrebau, zicând: proorocește, cine este cel ce Te-a lovit? Și hulindu-L, multe altele spuneau împotriva Lui. Iar când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii, și L-au dus pe El în soborul lor, zicând: spune nouă dacă Tu ești Hristos? Și El le-a zis: dacă vă voi spune, nu veți crede; iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veți răspunde. De acum, însă, Fiul Omului va ședea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu. Iar ei au zis toți: așadar, Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și El a zis către ei:  voi ziceți că Eu sunt. Și ei au zis: ce ne mai trebuie mărturii, căci noi înșine am auzit din gura Lui! Și, ridicându-se toată mulțimea acestora, L-au dus înaintea lui Pilat”.
Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1

Deși exegeții Sfintei Scripturi au arătat tendința Sfântului evanghelist Luca de a simplifica mereu materialul mai vast pe alocuri la ceilalți sinoptici, intenția sa, mai ales în ceea ce privește textul capitolelor finale, este aceea de a pune în lumină faptul că, pentru orice persoană, credința are un rol prioritar. Luca dorește să arate că omul credincios „Îl caută pe Dumnezeu ca pe ceea ce are mai de preț, iar această căutare a lui Dumnezeu nu este un eveniment unic în viață, ci un mod de a trăi, în care omul cere, caută, bate (Matei 7, 7-8; Luca 11, 9-10)” (cf. Thomas R. Schreiner, Teologia Noului Testament, traducere de Dorin Pantea, Editura Făclia, Oradea, 2011, p. 591). Prin urmare, ucenicul dedicat în totalitate Domnului, Îl urmează cu credincioșie, rugându-se neîncetat pentru a nu cădea în ispită.

Starea de „adormire”, care se poate înțelege și în termenii „indiferenței”, „a nepăsării” reprezintă un pericol mai pronunțat: de aceea, dacă în prima situație e vorba de rugăciunea însoțită de credință cu rol protector împotriva „căderii” în ispită, cea de-a doua situație, caracteristică celor „adormiți în păcate”, adică tuturor persoanelor nepăsătoare în cele ale lui Dumnezeu, aduce cu sine „intrarea în ispită”. Dacă „a cădea” este un act exterior, reprezentând o eroare, „a intra în ispită” denotă „împătimire”, acomodare cu păcatul care ajunge să devină patimă!

Din acest motiv, avertismentul Domnului e clar: ucenicul, implicit creștinul, trebuie să profeseze o atitudine de perpetuă vigilență, ca să nu-și pericliteze mântuirea. În cuvintele Domnului, adresate atât ucenicilor, cât și nouă, tuturor, observăm seriozitatea rugăciunii care ne cheamă dincolo de sfera planurilor noastre și a voinței finite, spre a comunica continuu cu El, într-un dialog onest.

Altă învățătură, la fel de importantă, care se desprinde din relatarea evanghelică lucanică vizează atitudinea ucenicilor și, dealtfel, a oricărui creștin. Deși Iisus dovedise că știa planurile de uneltire împotriva Sa, ucenicii „perseverează în neînțelegerea lor, întrebându-l dacă trebuie să lovească cu sabia. Această întrebare Îl determină pe Iisus să le spună să se abțină, un sfat pe care Luca vrea să îl transmită creștinilor care, în timpul lor, au de întâmpinat arestări și persecuții” (cf. Raymond E. Brown, Introducere în Noul Testament, traducere de Andrei Adam-Motyka, Editura Sapientia, Iași, 2019, p. 351). Din acest motiv, un credincios implicat și care simte credința ca pe o mare și importantă relație cu Dumnezeu, va ști că, așa cum spunea corintenilor Sfântul Apostol Pavel (cf. 2 Corinteni 5, 6-7), „cât timp locuim în trup suntem departe de Domnul și, de aceea, trebuie să ne facem curaj și să îndrăznim, pentru a ajunge să umblăm prin credință, iar nu prin văz. Discipolii lui Hristos sunt acasă în durata mântuirii, nu în locul în care le-a fost dat să trăiască. Creștinii sunt, precizează Fericitul Augustin, pelerini în timp, călători în vremea care a mai rămas până la Judecata finală”, pe care, însă, trebuie să o aștepte cu nădejde, mereu atenți la cum se desfășoară viața lor, fără a se lăsaa biruiți în vreun fel de necazuri și de atrocitățile potrivnicilor (cf. Daniel Barbu, Pia Libertas, Editura Vremea, București, 2023, p. 274).

În privința lepădării lui Petru, textul Evangheliei după Luca, spre deosebire de ceilalți sinoptici, Marcu și Matei, folosește un procedeu numit „diminuarea în intensitate”. Asta înseamnă că, dacă în v. 57 Petru spune că nu-L cunoaște pe Iisus, la trei versete distanță, în v. 60, Petru se face că nu înțelege despre ce este vorba: „nu știu ce spui”. În spatele acestor evenimente descrise de Luca stă perspectiva din care dorește să expună întreaga istorisire a Patimilor Domnului. Așadar, teologic, scopul Sfântului Evanghelist Luca e acela de a oferi speranță, chiar și în situațiile în care aceasta ar părea că nu mai este posibilă: „iată-l pe Petru iertat după ce L-a trădat pe Iisus; iată-l pe cel ce poartă crucea în urma lui Iisus; iată moartea lui Iisus, cu alte trăsături decât în celelalte Evanghelii” (cf. Gianfranco Ravasi, Biografia lui Iisus după Evanghelii, traducere de Smarada Bratu Elian, Editura Spandugino, București, 2023, p. 132).

Întregul pasaj este plin de învățături folositoare. Suntem avertizați, în cel mai serios mod cu putință, că ucenicia înseamnă fidelitate de neclintit. Mai mult, atunci când ucenicul greșește, chiar și în situațiile în care preferă să-L renege pe Hristos, plânsul, lacrimile de pocăință, colaborate cu ceea ce literatura ascetică numește „străpungerea inimiii” se vor asemăna celor care trec proba „cernerii”, în felul în care a arătat-o, în Vechiul Testament, profetul Amos (cf. Amos 9, 9): „Căci, iată, voi da porunci și vă voi vântura printre toate neamurile, pe voi, cei din neamul lui Israel, precum vânturi grâul la ciur, ca nicio pietricică să nu cadă pe pământ”. Prieteni ai lui Dumnezeu vor fi cei care vor reuși să treacă această „probă” și își vor vedea credința purificată, înălțată la un nou grad de autenticitate. Petru, în urma tuturor evenimentelor din ceea ce numim îndeobște „istoria mântuirii” va învăța o lecție deosebită: el va ști că e mai folositor să se încreadă și să se sprijine pe harul lui Dumnezeu, decât pe propriile forțe. La fel, noi, astăzi avem în față, iconizat printr-un text splendid, un model autentic de pocăință. Ne vom da, oare, silința să îl urmăm? Vom învăța ceva din lecția pocăinței lui Petru?

Pr. Claudiu-Ioan COMAN