Evanghelia

În vremea aceea, pe când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus pe doi dintre ucenici, zicând: mergeți în satul dinaintea voastră și, intrând în el, veți găsi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a șezut vreoadată. Și, dezlegându-l, aduceți-l. Iar dacă vă va întreba cineva: pentru ce-l dezlegați? Veți zice așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Și, plecând, cei trimiși au găsit precum le-a spus. Pe când aceștia dezlegau mânzul, au zis stăpânii lui către ei: de ce dezlegați mânzul? Iar ei au răspuns: pentru că are trebuință de el Domnul. Și l-au adus la Iisus și, aruncându-și hainele lor pe mânz, L-au ajutat pe Iisus să urce pe el. Iar când mergea El, oamenii își așterneau hainele pe cale. Și, apropiindu-se de coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: «Binecuvântat este Împăratul Care vine întru numele Domnului!» Pace în cer și slavă întru cei de sus! Dar unii farisei din mulțime au zis către El: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Atunci El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Și a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jertfească Paștile. Și au trimis pe Petru și pe Ioan, zicând: mergeți să ne pregătiși Paștile, ca să mâncăm. Iar ei I-au zis: unde voiești să pregătim? Iar El le-a zis: Iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă; mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: Învățătorul îți zice: unde este încăperea în care să mănânc Paștile cu ucenicii Mei? Și acela vă va arăta un foișor mare, așternut; acolo să pregătiți. Iar ei, ducându-se, au aflat precum le spusese și au pregătit Paștile. Și când a fost ceasul, S-a așezat la masă, iar apostolii s-au așezat împreună cu El. Și a zis către ei: cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști, mai înainte de pătimirea Mea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Și, luând paharul, mulțumind, a zis: luați acesta și împărțiți-l între voi; că zic vouă: nu voi mai bea de acum din rodul viței, până ce va veni Împărăția lui Dumnezeu. Și, luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu, Care se dă pentru voi; aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi. Dar, iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine, la masă. Și Fiul Omului merge precum a fost orânduit, dar vai omului aceluia prin care este vândut! Iar ei au început să se întrebe unul pe altul cine dintre ei ar fi acela care să facă aceasta. Și s-a iscat între ei și o neînțelegere: cine dintre ei pare că e mai mare? Iar El le-a zis: Împărații păgânilor domnesc peste ei și cei care îi stăpânesc se numesc binefăcători. Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare între voi să fie ca cel mai tânăr, iar căpetenia, ca acela care slujește. Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare, nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul care slujește. Și voi sunteți aceia care ați rămas cu Mine în încercările Mele. Și Eu vă rânduiesc vouă Împărăție, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu, ca să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea și să ședeți pe tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis: zic ție, Petre, că nu va cânta astăzi cocoșul până ce de trei ori te vei lepăda de Mine, zicând că nu Mă cunoști. Și le-a zis: când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au zis: de nimic. Și El le-a zis: acum, însă, cel ce are pungă să o ia, tot așa și traista, iar cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru Mine Scriptura aceasta: «Și cu cei fără de lege s-a socotit», căci cele despre Mine au ajuns la sfârșit. Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii. Zis-a lor: sunt de ajuns. Și, ieșind, S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor și ucenicii L-au urmat.”

Luca 19, 29-40; 22, 7-39

Cu toate că textele profetice veterotestamentare au impresionat și continuă să impresioneze generații întregi de credincioși, ele sunt în general puțin cunoscute astăzi. Pericopa evanghelică rânduită a se citi la Sfânta Liturghie se concentrează pe ceea ce putem numi „smerenia mesianică”; atitudinea smerită a Domnului Hristos străbate ca un fir roșu, de la un capăt la altul, întreagul fragment lucanic. Făcând aluzie la un text profetic isaianic, anume la v. 12 din Isaia 53, Sfântul evanghelist Luca amintește că Domnul S-a lăsat numărat printre cei fără de lege.

În acest context, nu este întâmplător faptul că pericopa lucanică pune în oglindă două imagini: cea a „Robului lui YHWH” cu aceea a „sabiei”. Simfonia perfectă a celor două ne arată, pe de o parte, dimensiunea slujirii lui Dumnezeu, avându-L ca model desăvârșit pe Hristos, Care a venit în lume nu „ca să I se slujească, ci ca să slujească” (Matei 20, 28), iar pe de altă parte arătându-ne că numai o astfel de slujire, așa cum a fost predicată ucenicilor, poate să restaureze umanitatea, în situațiile în care, de pildă, mai marii Bisericii, avându-L mereu ca model suprem pe Hristos în chip de Slujitor, se vor face asemenea sabiei: cuvântul lor, doar însoțit de atitudinea de continuă smerenie va putea penetra viața umană, reușind să ajungă și să atingă cele mai intime colțuri ale ființei umane, transformând pozitiv întreaga viață.

În altă ordine de idei, pericopa de astăzi ne arată importanța așa-numitului titlu acordat în unele situații Mântuitorului, respectiv apelativul „Domn”.

O parte interesantă asupra formulării doctrinare o reprezintă dezbaterea asupra unui text neoterstamentar, Faptele Apostolilor 2, 36: „Dumnezeu, pe Acest Iisus pe care voi L-ați răstignit, L-a făcut Domn și Hristos”. Verbul grecesc, „epoisen”, cu toate că ajungea să implice ideea unei „schimbări” sau a unei „promovări”, după cum arată și Jaroslav Pelikan în monumentala lucrare intitulată „Creștinismul și lumea clasică”, Sfinți Părinți de talia lui Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare sau Grigorie de Nyssa, vor păstra cu fermitate ceea ce Biserica, prin Sfinții Apostoli a crezut întotdeauna. Afirmația potrivit căreia Hristos a devenit Împărat după asumarea de bunăvoie a Crucii, după care a devenit și „Domn”, va fi reorganizată de Sfântul Atanasie, care va invoca principiul iconomiei asumate de dragul nostru; la fel, pentru Sfântul Grigorie de Nyssa verbul „epoisen” va fi pus doar în legătură cu „chipul de rob” pe care, iarăși, în acord cu teologia lui Atanasie, Hristos „l-a asumat de dragul iconomiei divine” (cf. Jaroslav Pelikan, Creștinismul și lumea clasică, traducere de Sergiu-Adrian Adam, Editura Doxologia, Iași, 2018, p. 358). Iconomia se înțelege, din nou, în termenii „chenozei”, adică a smeririi de bunăvoie, însă va fi exprimată limpede de același Grigorie de Nyssa care, în Marele cuvânt catehetic va arăta cum iconomia divină a avut loc în timp, prin ea înțelegându-se că „puterea lui Dumnezeu este etalată nu atât în imensitatea cerurilor, în strălucirea stelelor, în aranjamentul ordonat al universului sau în supravegherea permanentă a acestuia, cât în coborârea lui Dumnezeu la firea noastră slabă (cf. Jaroslav Pelikan, op. cit., p. 359).

Taina este de o importanță atât de mare pentru dreapta credință, încât Sfântul Chiril al Alexandriei îi va scrie lui Succensus, episcop de Diocezareea, (apud. John McGuckin, „St. Cyrill of Alexandria. The Christological Controversy: Its Hystory, Theology, and Texts, New York, 2004, pp. 352-358), că ortodocșii, „unind pe Logosul/Cuvântul Tatălui cu Sfântul Trup înzestrat cu suflet rațional, în chip inefabil, mai presus de minte, neamestecat, neschimbat, nemodificat, mărturisesc un singur Hristos, Fiu și Domn, același Dumnezeu și Om, nu altul și altul, ci Unul și Același (cf. John McGuckin, p. 353).

Pr. Claudiu-Ioan COMAN