Imnul Acatist al Icoanei Sfântului Ioan Botezătorul de la Gorovei – Înaltpreasfințitul Părinte Calinic

Icoana Sfântului Proroc Ioan Botezătorul reprezintă un adevărat „tezaur de spiritualitate”, întrucât de-a lungul timpului s-a dovedit a fi făcătoare de minuni

Iubiţi cititori şi cititoare,

               În ziua de 23 septembrie, când Biserica prăznuieşte liturgic zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, dar şi pe Cuvioasele Xantipa şi Polixenia, la Mănăstirea Gorovei din judeţul Botoşani, de aproape un deceniu, se face cinstirea Icoanei Făcătoare de minuni a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

               Din paginile lucrării părintelui protopop emerit Vasile Irimia, dedicată Mănăstirii Gorovei, şi din prefaţa la cartea Imnul Acatist semnată de acelaşi autor, aflăm că icoana a fost realizată în stil neobizantin, cu influenţe ruseşti. Nu se cunoaşte vechimea sau originea acesteia, locul de provenienţă ori pictorul ei. Se ştie doar că Ionică Argintariu din Iaşi, pe la anul 1834, a îmbrăcat-o cu argint aurit, pe cheltuiala Zoiţei Potlog. Sfântul Ioan Botezătorul este zugrăvit central, sub chipul unui înger cu aripile strânse, binecuvântând cu mâna dreaptă şi purtând în cea stângă un filacteriu desfăşurat, pe care este scris textul: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. Tunica Sfântului Ioan Botezătorul este verde măsliniu, înfăşurată în jurul trupului peste un veşmânt de culoare purpurie. Veşmântul este ornamentat pe margini cu o imitaţie de perle, executate din grund de ipsos, în relief, poleite cu argint. Ambele piese de îmbrăcăminte sunt frumos ornamentate cu motive florale filigranate, din argint. Aureola şi inscripţia icoanei sunt încadrate de elemente fitomorfe, realizate în relief cu grund de ipsos, poleite ulterior cu aur sclivisit în tehnica tradiţională veche. Coroana este împodobită cu treizeci şi opt de pietre scumpe, nouă pietre albe la mitră şi şase la cruciuliţă. În partea superioară, pe un fond albastru, apare troparul Sfântului: „Pomenirea dreptului cu laude…”, scris în limba română cu litere chirilice.

Icoana Sfântului Proroc Ioan Botezătorul reprezintă un adevărat „tezaur de spiritualitate”, întrucât de-a lungul timpului s-a dovedit a fi făcătoare de minuni. Câteva dintre minunile întâmplate sunt surprinse în paginile acestui acatist, pe care l-am alcătuit cu ani în urmă, – după ce, în prealabil, alcătuisem Acatistul Icoanei Făcătoare de Minuni „Axioniţa” de la Sfânta Mănăstirea Hadâmbu –, prin care am dorit să-mi exprim recunoştinţa faţă de binefacerile pe care le-am primit de la Dumnezeu prin Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, dar şi ataşamentul meu faţă de această mănăstire, în care de-a lungul timpului s-au perindat câteva nume de monahi şi clerici de o ţinută morală şi intelectuală ireproşabile.

               Aşadar, citind condacele şi icoasele acestui acatist, veţi înţelege mai bine istoria mănăstirii şi a icoanei, precum şi o parte din multitudinea binefacerilor acesteia.

CONDACELE ŞI ICOASELE

Condacul 1, glasul al 8-lea

Veniţi toţi credincioşii să cinstim cu cântări duhovniceşti icoana cea făcătoare de minuni a Înaintemergătorului Domnului, de la Mănăstirea Gorovei, în care vlădica Dorimedont a aşezat spre cinstire şi închinare moaşte din sfântul lui trup primite în dar de la mănăstirea închinată Sfântului Teodosie cel Mare de la Ierusalim, şi să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Icosul 1

Soborul iubitorilor de Dumnezeu, stăruind în rugăciune în biserica cea închinată ţie, laudă îţi aduce pentru minunile cele de multe feluri, mijlocite prin icoana ta cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Gorovei, şi cu recunoştinţă îţi cântă ţie aşa:

Bucură-te, cel ce, prin a ta vieţuire, din fragedă copilărie icoană îngerilor te-ai arătat;

Bucură-te, că iconarii taina sufletului tău în icoane au redat;

Bucură-te, că icoanele tale odor nepreţuit Bisericii au devenit;

Bucură-te, că prin ele viaţa ta cea îngerească nouă ni s-a adeverit;

Bucură-te, că focul Duhului Sfânt cu sfinţenie şi lumină le înfioară;

Bucură-te, că prin icoane lucrarea harului divin la noi cei botezaţi se pogoară;

Bucură-te, că prin ele mulţi bolnavi sufleteşte şi trupeşte se tămăduiesc;

Bucură-te, că sufletele celor ce li se închină cu credinţă se înnoiesc;

Bucură-te, că toţi cei vindecaţi în chip minunat credinţa cea dreaptă o mărturisesc;

Bucură-te, că toţi numele Preasfintei Treimi neîncetat îl preaslăvesc;

Bucură-te, că prin icoane credinţa noastră sfântă în lumea întreagă s-a întărit;

Bucură-te, că prin ele milostivirea lui Dumnezeu către cei credincioşi s-a vădit;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul a 2-lea

Călugării Claudie şi Isidor din obştea Moldoviţei, trimişi fiind de stareţul lor, din încredinţarea duhovnicescului mitropolit Teofan al II-lea, ca să vegheze pământurile cu care mănăstirea fusese înzestrată din vechime în ţinutul Botoşanilor, în chip minunat au aflat într-o peşteră din Poiana Călugărului icoana ta cea făcătoare de minuni şi, în semn de mulţumire, au ctitorit metoc de rugăciune închinat praznicului Naşterii tale, ca având drept pildă viaţa ta cea pustnicească să-ţi cânte neîncetat: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ca un sprijinitor şi ocrotitor al celor ce se roagă ţie în faţa icoanei tale celei făcătoare de minuni, Sfinte Ioane Botezătorule, ai purtat de grijă iubitorilor de pustnicie, care erau retraşi în sihăstriile din ţinutul Dorohoiului, prin peşteri, scorburi şi bordeie, pentru ca în isihia codrilor seculari să-ţi cânte ţie aşa:

Bucură-te, că monahii, în chip minunat, icoana ta cea tăinuită în peşteră au aflat;

Bucură-te, că din preaplinul smereniei, zugravul ei nu s-a semnat;

Bucură-te, că prin lucrarea harului Sfântului Duh, icoana s-a sfinţit;

Bucură-te, că prin lucrarea ei, multe suferinţe s-au tămăduit;

Bucură-te, că monahii, pentru odorul cel de mult preţ, metoc de rugăciune în Poiana Călugărului au ctitorit;

Bucură-te, că în lucrarea lor, binecuvântarea vlădicului Gheorghe Movilă al Rădăuţilor au primit;

Bucură-te, că în pustnicie, isihaştii pe Hristos prin tine L-au mărturisit;

Bucură-te, că neîncetat, cu sporită evlavie, prin rugăciune şi slujire te-au cinstit;

Bucură-te, că altarul metocului, cu multă priveghere şi trezvie, l-au împodobit;

Bucură-te, că evlavia credincioşilor, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, a prisosit;

Bucură-te, că cetatea spirituală a Dorohoiului, prin acest stindard, în faţa vrăjmaşilor s-a întărit;

Bucură-te, că astfel, credinţa în Preasfânta Treime, cu ajutorul sfinţilor, în toate ţinuturile a sporit;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 3-lea

Căpitanul Ioan Gorovei din Dorohoi, ctitorul cu suflet plin de recunoştinţă pentru multele binefaceri ce le-ai mijlocit pentru el, Sfinte Ioane Botezătorule, a ascultat ruga părintelui Avramie şi o poiană minunată i-a dăruit, ca în isihie schit şi biserică în cinstea praznicului Naşterii tale să-ţi înalţe şi într-însa împreună cu obştea şi credincioşii să-ţi cânte: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Egumen vrednic de pomenire s-a arătat a fi părintele Avramie, căci, asemenea albinelor de care se îngrijea în prisaca Dragomirnei, cu multă hărnicie s-a ostenit a aduna mierea cea duhovnicească a virtuţilor şi a împodobi cu aleasă viaţă pustnicească smeritul schit închinat praznicului Naşterii tale; de aceea şi noi, împreună cu soborul monahilor şi al credincioşilor, îţi cântăm ţie aşa:

Bucură-te, că monahul Avramie de Dumnezeu a fost călăuzit;

Bucură-te, că loc prielnic rugăciunii, la umbra stejarului secular din Sihăstria lui Ioan Gorovei, a descoperit;

Bucură-te, că şi icoana ta cea făcătoare de minuni de la Metocul Călugărului cu sine în suflet a purtat;

Bucură-te, că drept hram, ziua Naşterii tale, precum la metoc, vlădica Varlaam al Rădăuţilor a aşezat;

Bucură-te, că de atunci ocrotitor al sihăstriei, pe tine te-a numit;

Bucură-te, că de monahi şi credincioşi, deopotrivă, neîncetat eşti cinstit;

Bucură-te, că în vremuri de năprasnă, schitul, prin purtarea ta de grijă, a fost păzit;

Bucură-te, că de mânia năvălitorilor, prin rugăciunile tale, Dumnezeu l-a ocrotit;

Bucură-te, că prin sfinţenia vieţii din sihăstriile închinate ţie, mulţi eretici s-au convertit;

Bucură-te, că astfel viaţa cea duhovnicească în schit a sporit;

Bucură-te, că din cele dobândite în viaţă, părintele Avramie nimic nu şi-a însuşit;

Bucură-te, că astfel, toate cu bunătate şi dărnicie, săracilor le-a împărţit;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 4-lea

Asupriţi fiind, pe nedrept, de cei ce râvneau pământurile metocului din ţinutul Văculeştilor, călugării, luând cu ei icoana ta cea făcătoare de minuni descoperită în chip minunat de părinţii Claudie şi Isidor, s-au statornicit în schitul părintelui Avramie, ca, unindu-se în rugăciune cu iubitorii de pustnicie, să-ţi cânte ţie: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Din pricina vitregiei vremurilor de ocupaţie străină, mulţime mare de călugări din dulcea Bucovină, însoţită de părintele lor duhovnicesc, Paisie Velicicovschi, s-a aşezat în schiturile şi mănăstirile Moldovei, aducând cu sine buna rânduială de vieţuire atonită, ca în liniştea şi bucuria rugăciunii să-ţi cânte ţie aşa:

Bucură-te, că focul rugăciunii în parohii, schituri şi mănăstiri arde necontenit;

Bucură-te, că în vremuri de prigonire, monahii din mănăstiri nu s-au risipit;

Bucură-te, că şi în Sihăstria lui Gorovei, monahii din Bucovina adăpost duhovnicesc şi-au găsit;

Bucură-te, că printre ei mulţi părinţi cu viaţă sfântă s-au statornicit;

Bucură-te, că rânduiala atonită, la slujbe, de părinţii bucovineni a fost aşezată;

Bucură-te, că prin multa rugăciune, lăcomia boierilor doritori de moşii a fost înfruntată;

Bucură-te, că după multe osteneli şi umilinţe, vatra monahală s-a înnoit;

Bucură-te, că în vremuri de restrişte, trăirea duhovnicească s-a înteţit;

Bucură-te, că râvna pentru cele sfinte în mănăstire nu s-a împuţinat;

Bucură-te, că şi în prigoană dumnezeiasca Liturghie nu a încetat;

Bucură-te, că dumnezeieştile Taine cu multă osârdie s-au săvârşit;

Bucură-te, că astfel mănăstirea, fortăreaţă spirituală a Moldovei, s-a numit;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 5-lea

Cu anevoie statornicindu-se hotarele sihăstriei, prin stăruinţa domnitorului Scarlat Calimachi şi a mitropolitului Veniamin Costachi, la mănăstirea închinată praznicului Naşterii tale a fost rânduit stareţ părintele Macarie care, prin hărnicia sa, a pus hram pe cheltuiala sa biserică nouă din piatră în care, adunaţi în sinaxă pustnicească, să-ţi cânte ţie: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ostenit de mulţimea anilor, dar şi a suferinţelor şi umilit de spătarii şi dregătorii lacomi şi nemilostivi, părintele Macarie a fost răpit dintre cei vii înainte ca biserica începută de el să se isprăvească, fiind rânduit egumen pe viaţă, prin pronie dumnezeiască, părintele Ierotei, bărbat înţelept şi harnic, care cu multă osârdie şi dragoste de cele sfinte a săvârşit lucrarea închinată praznicului Naşterii tale, pentru ca toţi deopotrivă să-ţi cânte ţie aşa:

Bucură-te, că părintele Ierotei sfântul lăcaş a isprăvit;

Bucură-te, că vlădica Veniamin Costachi, cu alai duhovnicesc, l-a sfinţit;

Bucură-te, că pentru cele de trebuinţă, întru toate s-a străduit;

Bucură-te, că setea duhovnicească a monahilor şi credincioşilor a ostoit;

Bucură-te, că pe cheltuiala lui, pentru obşte corp de chilii a înălţat;

Bucură-te, că mulţi părinţi şi fraţi bucuria vieţii duhovniceşti aici au aflat;

Bucură-te, că împlinirea pravilei în mănăstire nicicând nu a încetat;

Bucură-te, că a pustnicilor vieţuire, monahii cu dragoste o au îmbrăţişat;

Bucură-te, că poruncile divine cu sfinţenie toată viaţa lor le-au păzit;

Bucură-te, că necredincioşii bineţe la întoarcerea la credinţă au primit;

Bucură-te, că şi acum mănăstirea în lucrarea ei veghează cu rost;

Bucură-te, că în întunericul neştiinţei, lumină pentru mulţi a fost;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 6-lea

Împovărată de trecerea anilor, ctitoria părintelui Avramie a fost refăcută de părintele Vitalie, fiu ales al mănăstirii, sprijinit fiind de vlădica Chesarie Sinadon, care a înnoit-o, înzestrând-o cu icoane şi odoare de mult preţ, pentru ca întru frumuseţea ei cea duhovnicească să-ţi cânte ţie: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Vlădica Chesarie Sinadon, iubitor de viaţă îngerească fiind, împreună cu părintele Vitalie, stareţul înţelept şi iscusit al mănăstirii, au ctitorit hram Sfântului Ierarh Nicolae pe ruinele bisericuţei de odinioară a părintelui Avramie şi pe rămăşiţele pământeşti ale ctitorilor, monahilor, donatorilor şi înzestrătorilor acesteia, pentru ca în ea să-ţi cântăm ţie aşa:

Bucură-te, că paraclis în cinstea arhipăstorului Mirei Lichiei s-a construit;

Bucură-te, că prin ocrotirea ta, stareţul Vitalie greutăţile construcţiei a biruit;

Bucură-te, că părinţii mănăstirii cu jertfelnicie de sine s-au străduit;

Bucură-te, că şi vlădica Chesarie Sinadon întru toate cu dragoste i-a sprijinit;

Bucură-te, că la icoana ta, minuni nenumărate credincioşilor li s-au arătat;

Bucură-te, că şi boierul armean, vindecându-se, fântână ostoitoare de sete, drept mulţumire, în curte a săpat;

Bucură-te, că evlavia monahilor, fraţilor şi credincioşilor în urma minunilor a prisosit;

Bucură-te, că prin acestea, icoana ta s-a făcut mănăstirii odor nepreţuit;

Bucură-te, că şi celor bolnavi şi încercaţi milostenii de tot felul li s-au dat;

Bucură-te, că şi bolniţă pentru cei în suferinţe aici s-a înfiinţat;

Bucură-te, că pe cei încercaţi de război, după puteri, mănăstirea i-a ajutat;

Bucură-te, că nimeni dintre pelerinii închinători nu a plecat nemângâiat;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 7-lea

Cu multă aşezare duhovnicească, după pilda vrednicilor ierarhi Chesarie Sinadon şi Calinic Miclescu, părintele Vitalie a menţinut flacăra rugăciunii aprinsă în vâltoarea încercărilor din vremea reformelor lui Cuza, căci, luând îndrăzneală de la alesul odor pe care îl avea în mănăstire, nu a încetat, Sfinte Ioane Botezătorule, să-ţi cânte ţie: „Bucură-te!” şi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Încercărilor celor de multe feluri, părintele Vitalie nu a cedat, căci el neîncetat şi-a pus încrederea în Preamilostivul Dumnezeu şi în toţi sfinţii, alergând cu credinţă la icoana ta cea făcătoare de minuni, Sfinte Ioane Botezătorule; pentru aceasta şi noi, cu inimă înfrântă şi smerită, îţi cântăm ţie aşa:

Bucură-te, că părintele Vitalie presiunilor necredincioşilor nu a cedat;

Bucură-te, că în obşte de oameni întăriţi duhovniceşte s-a înconjurat;

Bucură-te, că Mănăstirea Gorovei pepinieră duhovnicească a Bisericii din Moldova s-a numit;

Bucură-te, că vlădicii Moldovei slujitori destoinici pentru mănăstire au hirotonit;

Bucură-te, că icoana ta cea făcătoare de minuni de nenumărate primejdii ţinutul Dorohoiului l-a ferit;

Bucură-te, că în încercări de tot felul, monahii şi fraţii din mănăstire nu au deznădăjduit;

Bucură-te, că în chiliile mănăstirii copiii săraci şcoală, cu sârg, au învăţat;

Bucură-te, că la şcoala din mănăstire, mulţi cantori pentru parohii cu părintele Paisie s-au format;

Bucură-te, că pentru înfăptuirea unirii Principatelor, urmând înţeleptului mitropolit Sofronie Miclescu, monahii goroveieni cu folos au luptat;

Bucură-te, că dorinţa de adevăr, dreptate şi libertate în Duhul Sfânt pe toţi, deopotrivă, i-a animat;

Bucură-te, că nenumărate activităţi filantropice, călugării din mănăstire au desfăşurat;

Bucură-te, că în lucrarea de slujire şi călăuzire a semenilor nu au întârziat;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 8-lea

Trecută prin năprasna celor două războaie, mănăstirea ajunsese în paragină, însă blândul şi bunul părinte Iosif a luat asupră-şi jugul refacerii, împlinind cu destoinicie restaurarea celor două biserici, pentru ca în ele soborul călugărilor şi mulţimea credincioşilor, întărindu-se prin rugăciune pentru vremurile ce urmau să vină, să-ţi cânte ţie: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

În tăvălugul furiei ateiste care a dus la prigonirea monahilor şi la desfiinţarea a numeroase schituri şi mănăstiri, în cetatea spirituală a lui Ioan Gorovei, prin mijlocirea ta, revărsată de la icoana cea făcătoare de minuni, Înaintemergătorule, viaţa monahală a continuat fără întrerupere, păstrându-se neschimbată pravila de rugăciune, iar zidurile cele vechi au fost tocmite şi mult înfrumuseţate, încât toţi cu recunoştinţă îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că în viforul necazurilor pe pustnici, schimnici şi monahi i-ai ocrotit;

Bucură-te, că în asprele încercări, din multa iubire de Dumnezeu şi de sfinţii Lui, aceştia nu au deznădăjduit;

Bucură-te, că mulţi dintre ei, în semn de mulţumire, lucruri minunate au făcut;

Bucură-te, că şi vlădicii, rânduiţi de Dumnezeu în lucrarea lor duhovnicească, i-au sprijinit;

Bucură-te, că războaiele cele de multe feluri pe monahi nu i-au înfricoşat;

Bucură-te, că rănile războiului asupra oamenilor cu multă jertfă le-au vindecat;

Bucură-te, că nici regimul comunist mănăstirea nu a desfiinţat;

Bucură-te, că pe Hristos Domnul, fără încetare, monahii L-au cântat;

Bucură-te, că în vremurile acelea, pricesnele la icoana ta nicicând n-au încetat;

Bucură-te, că la icoana ta cea făcătoare de minuni mulţi bolnavi vindecare au aflat;

Bucură-te, că mănăstirea izvor de credinţă, cultură şi slujire a fost;

Bucură-te, că în mănăstire sfinţiţii slujitori toate le-au făcut cu folos;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 9-lea

Călugări şi călugăriţe, pustnici şi schivnice, credincioşi şi credincioase deopotrivă aleargă la icoana ta cea făcătoare de minuni, Sfinte Ioane Botezătorule, şi cu lacrimi de umilinţă se roagă ţie să-i întăreşti în ispitele cele de multe feluri şi să-i călăuzeşti în viaţa lor cea duhovnicească; pentru aceea îţi cântă ţie: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Icoana ta cea făcătoare de minuni adună împrejurul ei pe toţi iubitorii de viaţă îngerească, căci aşezând în inimă îndemnul tău spre pocăinţă, cu dragoste şi multă râvnă lucrează pentru a lor mântuire, şi nădăjduind spre ajutorul tău, îţi cântă aşa:

Bucură-te, că prin icoana ta, viaţa duhovnicească în ţinutul Botoşanilor a înflorit;

Bucură-te, că de la rugăciunile pentru bolnavii fără leac, icoana ta cea făcătoare de minuni nu a lipsit;

Bucură-te, că pe mulţi eretici părinţii din mănăstire pe calea cea dreaptă i-au călăuzit;

Bucură-te, că din moartea păcatului pe mulţi schismatici prin pocăinţă i-au izbăvit;

Bucură-te, că mărturisirea credinţei părinţii şi fraţii necontenit au împlinit;

Bucură-te, că vlădicii Moldovei pe stareţii mănăstirii, pentru râvna lor jertfelnică, i-au preţuit;

Bucură-te, că din dragoste pentru Dumnezeu, cu evlavie, de nenumărate ori în mănăstire au slujit;

Bucură-te, că şi daruri de multe feluri cu prisosinţă au oferit;

Bucură-te, că vlădica Narcis istoria mănăstirii în monografie a consemnat;

Bucură-te, că vlădicii Justinian, Partenie şi Irineu în faţa icoanei tale de nenumărate ori s-au închinat;

Bucură-te, că Iustin înţeleptul de mânia comuniştilor pe călugări i-a ocrotit;

Bucură-te, că Teoctist al Moldovei stăreţie şi paraclis nou din piatră la mănăstire a ctitorit;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 10-lea

Mulţime de credincioşi de pretutindeni aleargă la icoana ta cea făcătoare de minuni în vreme de necaz, nădăjduind în mijlocirea ta, iar în vreme de bucurie vin să-ţi aducă mulţumire pentru mijlocirile tale la tronul Preasfintei Treimi şi să-ţi cânte: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Icoana ta cea făcătoare de minuni adună pe cei împovăraţi de necazuri, care aleargă cu evlavie stăruitoare la tine căutând mângâiere, iar tu, ca unul ce ai aflat har înaintea lui Dumnezeu, mijloceşti pentru ei milostivirea cea mai presus de fire, pentru care cu sporită credinţă îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că lui Hristos Domnul încă din pântecele mamei tale te-ai închinat;

Bucură-te, că ieşirea Lui la propovăduire în lume mai înainte ai arătat;

Bucură-te, că pe Hristos Domnul a-L boteza în Iordan te-ai învrednicit;

Bucură-te, că prin aceasta taina Botezului nostru din apă şi din Duh a prins început;

Bucură-te, că familiilor cununate prin sfânta taină le eşti ocrotitor;

Bucură-te, că în nenumăratele lor încercări le eşti grabnic sprijinitor;

Bucură-te, că în certurile şi tulburările vieţii tu eşti împăciuitor;

Bucură-te, că în primejdiile cele de multe feluri te arăţi a le fi păzitor;

Bucură-te, că celor robiţi de patimi şi de păcate le eşti dojenitor;

Bucură-te, că celor neputincioşi şi împovăraţi te arăţi a le fi ajutător;

Bucură-te, că şi celor în nerodire le mijloceşti la Dumnezeu dezlegare;

Bucură-te, că pentru toţi cei aflaţi în suferinţe te arăţi a fi alinare;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 11-lea

Icoana ta cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Gorovei, Sfinte Ioane Botezătorule, prin lucrarea Preasfântului Duh ce se revarsă neîncetat asupra ei, vindecă pe cei ce i se închină cu credinţă, cântându-ţi: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Nu puţine sunt suferinţele pe care le-ai curmat prin icoana ta cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Gorovei, arătând prin aceasta că mare este puterea harului Duhului Sfânt care „pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le plineşte”; drept pentru care şi noi, cu mulţumire, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că prin rugăciuni sporite la icoana ta, mulţi bolnavi alinare şi-au aflat;

Bucură-te, că prin icoana ta multe boli fără leac s-au vindecat;

Bucură-te, că boierul armean Dimitrie, cuprins de furie înfricoşătoare, prin rugăciuni la icoana ta sănătatea şi-a câştigat;

Bucură-te, că drept mulţumire, viaţa monahală neîntârziat a îmbrăţişat;

Bucură-te, că boierul Ghica la icoana ta de o boală necruţătoare s-a tămăduit;

Bucură-te, că în semn de mulţumire la Deleni schit din lemn a construit;

Bucură-te, că femeii din Hudeşti, rana de la mâna stângă prin atingerea de icoana ta i s-a vindecat;

Bucură-te, că şi paraliticul din Unţeni pe picioarele lui îndată a plecat;

Bucură-te, că pe Enescu, după multe rugăciuni la icoana ta, mama lui l-a zămislit;

Bucură-te, că mulţi haiduci, prin rugăciune şi pocăinţă, viaţa lor şi-au primenit;

Bucură-te, că cei ce se roagă cu credinţă de binefacerile lui Dumnezeu s-au bucurat;

Bucură-te, că purtând în procesiune pe timp de secetă icoana ta, cu ploaie binefăcătoare pământul s-a înrourat;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 12-lea

Văzând noi nenumăratele binefaceri pe care le-ai mijlocit de la Dumnezeu, Înaintemergătorule, celor ce s-au rugat ţie cu credinţă înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni, închinându-se şi moaştelor celor aşezate în ea, cu smerenie îţi mulţumim şi îţi aducem cântarea: „Bucură-te!”, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

În chip nevăzut şi cu nesfârşită iubire, mijloceşti înaintea Fiului lui Dumnezeu, ca unul ce te-ai învrednicit a găti în lume cale înaintea feţei Sale, căci nenumărate minuni se săvârşesc prin tine şi prin icoana ta cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Gorovei; pentru aceea şi noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că icoana ta odor minunat Moldovei s-a arătat;

Bucură-te, că prin mijlocirea ei, prinos de har Dumnezeu peste noi a revărsat;

Bucură-te, că la loc de cinste spre închinare în biserică a fost aşezată;

Bucură-te, că mănăstirea cu multe odoare a fost înzestrată;

Bucură-te, că în biserică multe Liturghii, doxologii şi pricesne s-au cântat;

Bucură-te, că dregători şi domnitori la icoana ta în multe rânduri au îngenuncheat;

Bucură-te, că prin icoana cea făcătoare de minuni chipul tău în sufletele lor pecete a devenit;

Bucură-te, că mănăstirea, avându-te ocrotitor, prin multe furtuni a răzbit;

Bucură-te, că bisericile trecute prin încercările vremurilor cu multă osteneală au fost restaurate;

Bucură-te, că acestea cu iscusită pictură de zugravi au fost înfrumuseţate;

Bucură-te, că în vremurile de pe urmă mănăstirea în lucrare a înflorit;

Bucură-te, că şi arhondaric pentru bătrâni şi săraci cu multă trudă s-a ctitorit;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Ioane, Înaintemergătorule şi Botezătorule al lui Hristos, la icoana ta cea făcătoare de minuni căzând noi cei încărcaţi cu multe feluri de păcate, cu umilinţa femeii păcătoase şi cu zdrobirea de inimă a vameşului şi a tâlharului cerem să te milostiveşti spre mănăstirea aceasta şi spre obştea ei; spre toţi ctitorii, donatorii, binefăcătorii şi înzestrătorii acesteia; spre toţi credincioşii şi credincioasele Sfintei noastre Biserici; spre cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte, care aleargă la tine cu credinţă, precum şi spre cei care nădăjduiesc întru tine, ca aflând har şi milă înaintea Tronului ceresc, cu credinţă să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori).

Icosul 1

Soborul iubitorilor de Dumnezeu, stăruind în rugăciune în biserica cea închinată ţie, laudă îţi aduce pentru minunile cele de multe feluri, mijlocite prin icoana ta cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Gorovei, şi cu recunoştinţă îţi cântă ţie aşa:

Bucură-te, cel ce, prin a ta vieţuire, din fragedă copilărie icoană îngerilor te-ai arătat;

Bucură-te, că iconarii taina sufletului tău în icoane au redat;

Bucură-te, că icoanele tale odor nepreţuit Bisericii au devenit;

Bucură-te, că prin ele viaţa ta cea îngerească nouă ni s-a adeverit;

Bucură-te, că focul Duhului Sfânt cu sfinţenie şi lumină le înfioară;

Bucură-te, că prin icoane lucrarea harului divin la noi cei botezaţi se pogoară;

Bucură-te, că prin ele mulţi bolnavi sufleteşte şi trupeşte se tămăduiesc;

Bucură-te, că sufletele celor ce li se închină cu credinţă se înnoiesc;

Bucură-te, că toţi cei vindecaţi în chip minunat credinţa cea dreaptă o mărturisesc;

Bucură-te, că toţi numele Preasfintei Treimi neîncetat îl preaslăvesc;

Bucură-te, că prin icoane credinţa noastră sfântă în lumea întreagă s-a întărit;

Bucură-te, că prin ele milostivirea lui Dumnezeu către cei credincioşi s-a vădit;

Bucură-te, Sfinte Ioane Botezătorule care, prin icoana ta cea făcătoare de minuni, izvorăşti tămăduiri!

 

Rugăciune

 

Sfinte Ioane Proorocule, Înaintemergătorule şi Botezătorule al Domnului nostru Iisus Hristos, cu umilinţă şi cu zdrobire de inimă cădem înaintea icoanei tale, pe care de nenumărate ori ai arătat-o a fi făcătoare de minuni prin lucrarea harului divin, şi te rugăm ca să duci rugăciunile noastre la prestolul Preasfintei Treimi, mulţumindu-I pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra acestei sfinte mănăstiri, de la întemeierea ei şi până în acest ceas, prin tine, ocrotitorul şi mijlocitorul nostru. Nu te sfii, din pricina mulţimii păcatelor noastre, a mijloci pentru noi care alergăm cu stăruinţă şi credinţă la sfânta ta icoană şi cerem să ocroteşti mănăstirea aceasta în toată vremea, precum şi toate bisericile şi mănăstirile de la o margine la alta a lumii şi să nu le laşi să fie pradă vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

Împlineşte, Sfinte Ioane Proorocule, Înaintemergătorule şi Botezătorule al Domnului nostru Iisus Hristos, rugăciunile şi cererile cele de folos ale pruncilor, ale copiilor, ale tinerilor, ale vârstnicilor, ale bătrânilor, ale celor căsătoriţi şi ale celor necăsătoriţi, precum şi ale ierarhilor, ale părinţilor din mănăstiri şi parohii, ale monahilor şi monahiilor, ale schimnicilor şi pustnicelor, care se roagă pentru ţara aceasta şi pentru toată lumea, împlinind bunele doriri ale ctitorilor de biserici şi mănăstiri, de cămine pentru copiii orfani sau părăsiţi, dar şi de aşezăminte pentru bătrânii singuri, de spitale şi case sociale, precum şi ale credincioşilor care se roagă cu credinţă înaintea icoanei tale, celei de minuni făcătoare.

De asemenea, te rugăm, ca tuturor celor aflaţi în suferinţe sufleteşti şi trupeşti de tot felul să te arăţi a fi tămăduitor; celor deznădăjduiţi din cauza lipsurilor materiale şi spirituale, arată-te întăritor; celor fără de adăpost, acoperitor; profesorilor le dăruieşte înţelepciune; studenţilor şi elevilor le luminează mintea pentru înţelegerea bunelor învăţături; celor care veghează la liniştea ţării – conducători şi ostaşi – dă-le gânduri bune pentru Biserică şi Ţară; celor care veghează la sănătatea trupească şi sufletească a oamenilor dăruieşte-le pricepere şi răbdare; iar pe cei care călătoresc pe uscat, pe ape şi prin aer, cât şi pe cei care sunt în tot felul de încercări şi necazuri îi ocroteşte; pentru ca primind ajutorul şi ocrotirea ta, toţi, deopotrivă, în semn de recunoştinţă, să slăvească, prin tine, Sfinte Ioane Proorocule, Înaintemergătorule şi Botezătorule al Domnului nostru Iisus Hristos, pe Preasfânta Treime, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.