Gramata Mitropolitană la înscăunarea PS Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

15461f64614694043b4a644dd06500401

Recomandăm cu dragoste şi căldură pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Calinic tuturor preoţilor şi credincioşilor din parohiile Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, precum şi tuturor vieţuitorilor sfintelor mănăstiri din această Eparhie. Înaltpreafinţia Sa vă este tuturor singur arhiereu aici pe pământ, lucrând în numele și cu puterea Arhiereului Celui veșnic, Iisus Hristos.

Preaiubitului cler din parohii şi mănăstiri, dreptslăvitorilor creştini din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei Gramate mitropolitane: har şi pace sfântă de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar de la noi binecuvântare arhierească şi frăţească întru Hristos îmbrăţişare!

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Biserica Sa slujiri deosebite prin pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli. Pe aceştia, Hristos i-a întărit întru propovăduirea Evangheliei Sale şi, prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă succesiune, toţi slujitorii Bisericii de la Sfinţii Apostoli până astăzi, sunt părtaşi aceloraşi daruri de multe feluri ale Preasfântului şi de Viaţă Făcătorului Duh şi răspunzători pentru credincioşii încredinţaţi spre păstorire.

Luând aminte că în ziua de 20 mai 2020 Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor a plecat dintre pământeni în veşnicia Împărăţiei Cerurilor după o slujire rodnică în Via Domnului din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, am luat măsurile cuvenite în vederea alegerii noului Chiriarh al venerabilei Eparhii moldave.

Astfel, în conformitate cu rânduielile bisericeşti privitoare la alegerea de episcopi, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, în data de 11 iulie 2020, au chibzuit cu frică de Dumnezeu şi cu grijă faţă de poporul cel dreptslăvitor din această eparhie şi au propus Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române persoane potrivite pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

În ziua de 21 iulie, Anul Mântuirii 2020, după săvârşirea slujbei de Te Deum în sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei din Bucureşti, ierarhii Sfântului Sinod au ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Născut în municipiul Iaşi, Preasfinţitul Părinte Calinic a urmat cursurile Liceului Electrotehnic nr. 1 din acest oraş. Pregătirea teologică universitară şi-a împlinit-o la Facultatea de Teologie din Sibiu.  

În luna martie a anului 1980, Preasfinţia Sa a fost închinoviat în venerabila mănăstire suceveană Putna, primind tunderea în monahism în anul 1984. Doi ani mai târziu, a fost hirotonit ierodiacon şi ieromonah de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist. La mănăstirea Putna a îndeplinit timp de 10 ani diferite ascultări, printre care: muzeograf, slujitor, mare elceziarh. În anul 1990 a fost numit stareţ al mănăstirii Râşca.

La propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în anul 1991 a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Epicop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, cu titulatura de „Botoşăneanul”.

Pregătirea în domeniul teologiei, precum şi în alte domenii, râvna duhovnicească, activitatea misionară săvârșită cu jertfelnicie ca Episcop-vicar în Arhiepiscopia Iaşilor, lucrarea liturgică, edilitară şi editorială au constituit motivaţia alegerii Preasfinţitului Calinic Botoşăneanul ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor în data de 21 iulie 2020.

Ca urmare a alegerii amintite, rânduit-am, în consultare cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca astăzi, 26 iulie, Anul Mântuirii 2020, de prăznuirea Sfântului Sfinţit Mucenic Ermolae şi a Sfintei Muceniţe Paraschevi din Roma, să aibă loc la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava slujba Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii în cadrul căreia să se săvârşească rânduiala întronizării Preasfinţitului Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. Ziua de 26 iulie este foarte importantă pentru istoria Moldovei, pentru că în această zi a anului 1401 Mitropolitul Moldovei, cu sediul la Suceava, Iosif I Muşat, a primit recunoaşterea oficială din partea Patriarhiei de Constantinopol.

În exercitarea slujirii de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei înmânez, cu credinţă în ajutorul lui Dumnezeu, Preasfinţitului Calinic cârja arhipăstorească, aşezându-l în scaunul de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Pe temeiul Sfintelor Canoane şi al prevederilor art. 133 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor că Înaltpreasfinţitul Calinic primeşte astăzi împuternicirea canonică de arhipăstorire ca Arhiepiscop al păzitei de Dumnezeu Arhiepiscopii a Sucevei şi Rădăuţilor, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această eparhie. Dăm mărturie în faţa lui Dumnezeu, a ierarhilor Sfântului Sinod aici de faţă, a autorităţilor de Stat, a preoţilor şi credincioşilor că Înaltpreasfinţitul Calinic este rânduit Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, eparhie sufragană a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cu jurisdicţie asupra protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor şi a altor aşezăminte bisericeşti din judeţul Suceava. În exercitarea slujirii de Arhiepiscop, Înaltpreasfinţia Sa are darul, puterea şi îndatorirea de a rândui în conformitate cu rânduielile Sfintei Biserici Dreptslăvitoare a lui Hristos: citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi la toate bisericile din parohiile Eparhiei, stareţi şi stareţe la sfintele mănăstiri şi schituri, îndeplinind toate câte se cuvin unui ierarh pentru zidirea duhovnicească a credincioşilor încredinţaţi spre mântuire.

Înaltpreasfinţia Sa este îndatorat ca în împreună-lucrare cu Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe a lui Hristos chiar cu preţul vieţii sale; să dea dovadă în continuare de jertfelnicie în lucrarea pastoral-misionară şi în opera filantropică; să aibă grijă deosebită pentru construcţia de noi biserici şi pentru restaurarea celor existente; să sprijine viaţa parohială şi mănăstirească, să înfiinţeze grădiniţe, şcoli, aşezăminte medicale şi culturale; să manifeste atenţie deosebită faţă de pastoraţia tinerilor, a celor bătrâni şi bolnavi, a copiilor celor plecați la muncă în străinătate; să lupte pentru întoarcerea la credinţă a celor rătăciţi; să ajute pe românii ortodocşi din Bucovina de Nord, precum şi pe cei din Basarabia, să aibă dragoste faţă de toţi. Din partea Înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascultare faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de Sinodul şi de Mitropolitul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, de legile creştineşti ale Ţării.

Recomandăm cu dragoste şi căldură pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Calinic tuturor preoţilor şi credincioşilor din parohiile Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, precum şi tuturor vieţuitorilor sfintelor mănăstiri din această Eparhie. Înaltpreafinţia Sa vă este tuturor singur arhiereu aici pe pământ, lucrând în numele și cu puterea Arhiereului Celui veșnic, Iisus Hristos. Vă îndemnăm să-l cinstiţi cum se cuvine, să-i daţi ascultare în cele către Dumnezeu, să-l sprijiniţi să poarte întru toate crucea de arhipăstor. Sub cârmuirea Înaltpreasfinţiei Sale, vă îndemnăm să rămâneţi pe mai departe fii şi fiice ale Bisericii celei „una, sfântă, sobornicească şi apostolească”, să cinstiţi valorile familiei şi ale neamului, să păstraţi unitatea dreptei credinţe, vieţuind în pace şi bună înţelegere.

Şi astfel, cu toţii, într-un cuget şi cu o inimă, să preaslăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Amin.

Semnatu-s-a această Gramată Mitropolitană şi întăritu-s-a cu pecetea Sfintei Mitropolii a Moldovei şi Bucovinei în anul mântuirii 2020 de la Naşterea lui Hristos, luna iulie, ziua a 26-a.

† TEOFAN,

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei