anunt_concurs

Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești SRL organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de PĂDURAR, cu contract de muncă pe durată determinată de 6 luni, cu perioada de probă de 15 zile, în cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești SRL.

Concursul va avea loc în data de 17.11.2020, ora 10.00 la sediul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cererile și dosarul de participare se depun fizic sau se transmit electronic la compartimentul resurse umane din cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești ([email protected]) până la data de 13.11.2020.

Bibliografia este afișată la sediul Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești SRL și pe siteul www.arhiepiscopiasucevei.ro

 

1. Condiții generale de participare:

a1) are cetățenie română și domiciliul stabil în România;

a2) cunoaște limba română, scris și vorbit;

a3) are exercițiul drepturilor civile și politice;

a4) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;

a5) este absolvent al cursului de calificare în meseria de pădurar, absolvent al școlii profesionale silvice, liceului silvic, sau absolvent de studii medii și școală postliceală silvică;

a6) dacă este absolvent de studii superioare, trebuie să facă dovada absolvirii liceului silvic;

a7) să nu fie condamnat pentru infracțiuni contra persoanei, patrimoniului, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni la regimul silvic, sau orice alte infracțiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;    

a8) să nu aibă un interes personal de natură patrimonială care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

a9) calitatea de angajat al ocolului/asociației este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat, sau salariat al unei societăți comerciale/II/PF/IF cu profil exploatarea lemnului cu care ocolul are stabilite relații contractuale de valorificare/exploatare masă lemnoasă. Incompatibilitatea are loc și atunci când membrii de familie ai angajatului se află în una dintre situațiile de proprietar, asociat sau angajat al unei astfel de societăți comerciale/II/PF/IF. Prin familie se înțelege: soțul, soția, copii și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună. 

 

2. Condiții specifice de participare:

            b1) să îndeplinească condițiile minime prevăzute de OUG 59/2000 cu privire la acordarea gradului profesional minim conform solicitărilor postului;
            b2) să nu fi avut contractul de muncă desfăcut disciplinar de o altă structură silvică de regim sau stat/rapps;
            b3)să nu fie în litigiu cu o altă structură silvică de regim/stat/rapps;

 

3. Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:

            a) cerere de înscriere la concurs;

            b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

            c) adeverință medicală de la medicul de familie;

            d) copie act identitate;

            e) recomandare de la ultimul loc de muncă din care sa rezulte profilul profesional și moral;

            f) curriculum vitae;

            g) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință/extras din Revisal care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            h) certificat de cazier judiciar;

            i) declarație pe propria răspundere că nu are un interes personal de natură patrimonială care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

            j) declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;

            i)  certificatul/atestat privind absolvirea cursurilor de calificare „agent de securitate” și „cel de mânuirea armamentului” sau declarație de angajament că se va înscrie la curs în vederea obținerii certificatului/atestatului în termen de 3 luni;

            j) declarație pe proprie răspundere că nu a avut contractul de muncă încetat din motive disciplinare și nu este în litigiu cu o altă structură silvică de regim/stat/rapps.

            k) dosar plic, dacă documentele nu sunt depuse electronic.

Notă: documentele care nu sunt originale vor fi prezentate în copie conform cu originalul. În ziua concursului vor fi prezentate și documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.

 

4. Etapele desfășurării examenului.

a) verificarea dosarelor;
b) proba scrisă – test grilă – 100 de întrebări;
c) afișarea rezultatelor.

5. Datele desfășurării examenului.

11 noiembrie 2020 – anunțare concurs prin: afișare la sediul organizatorului, anunț telefonic, anunț ziar, pe siteul: www.arhiepiscopiasucevei.ro;
13 noiembrie 2020 – dată limită depunere documente;
16 noiembrie 2020 – ora 10.00 – afișarea rezultatelor verificării dosarelor;
17 noiembrie 2020 – ora 10. 00 –
data concursului;
17 noiembrie 2020 – afișarea rezultatelor.

Va fi considerat admis candidatul care răspunde corect la 70 de întrebări (70 de puncte).

Va fi considerat câștigător al concursului candidatul admis, care are cele mai multe răspunsuri corecte.

6. Afișarea rezultatelor:

Comunicarea rezultatelor în etapa de verificare a dosarelor se face prin mențiunea admis/respins.
Comunicarea rezultatelor în etapa concursului scris se face prin mențiune admis/respins și afișarea numărului de răspunsuri corecte.
Detalii privind tematica și bibliografia sunt disponibile la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești, la avizierul acestuia și pe pagina web www.arhiepiscopiasucevei.ro
Informații suplimentare la responsabilul cu resursele umane doamna Mariana Crasi – 0740/187653

 

Șef ocol, 

Onica Marius

Bibliografie

1. Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea nr. 1076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier;
3. Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu completările și modificările ulterioare;
4. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu modificările și completările ulterioare;
5. LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004  privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
6. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
7. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
8. Cartea pădurarului;
9. Ordinul comun MAPDR/MAI nr. 551/1475/2006 stabileşte atribuţii pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure;
10. ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
11. ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente.