anunt_concurs

Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de  PĂDURAR, cu contract de muncă pe durată determinată de 12 luni, cu perioada de probă de 30 de zile, în cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești

Concursul va avea loc în data de 07/06/2024 , ora 09:00 la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești, Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Cererile și dosarul de participare se depun fizic sau se transmit electronic la compartimentul resurse  umane din cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești ([email protected]) până la data de 05/06/2024, ora 16

Bibliografia este afișată la sediul Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești și pe site-ul  www.arhiepiscopiasucevei.ro

 1. Condiții generale de participare:

a1) are cetățenie română și domiciliul stabil în România;

a2) cunoaște limba română, scris și vorbit;

a3) are exercițiul drepturilor civile și politice;

a4) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;

a5) este absolvent al cursului de calificare în meseria de pădurar, absolvent al școlii  profesionale silvice, liceului silvic, sau absolvent de studii medii și școală postliceală silvică;

a6) dacă este absolvent de studii superioare, trebuie să facă dovada absolvirii liceului silvic

a7) să nu fie condamnat pentru infracțiuni contra persoanei, patrimoniului, contra statului sau  contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției,  infracțiuni de fals, infracțiuni la regimul silvic, sau orice alte infracțiuni care l-ar face incompatibil  cu exercitarea funcției; 

a8) să nu aibă un interes personal de natură patrimonială care să-l facă incompatibil cu funcția  pentru care candidează;

a9) calitatea de angajat al ocolului/asociației este incompatibilă cu cea de proprietar, membru  asociat, sau salariat al unei societăți comerciale/II/PF/IF cu profil exploatarea lemnului cu care ocolul  are stabilite relații contractuale de valorificare/exploatare masă lemnoasă. Incompatibilitatea are loc  și atunci când membrii de familie ai angajatului se află în una dintre situațiile de proprietar, asociat  sau angajat al unei astfel de societăți comerciale/II/PF/IF. Prin familie se înțelege: soțul, soția, copiii  și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună. 

 1. Condiții specifice de participare:

b1) să îndeplinească condițiile minime prevăzute de OUG 59/2000 cu privire la acordarea  gradului profesional minim conform solicitărilor postului;

b2) să nu fi avut contractul de muncă desfăcut disciplinar de o altă structură silvică de regim  sau stat/rapps;

b3)să nu fie în litigiu cu o altă structură silvică de regim/stat/rapps;

 1. Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:
 2. a) cerere de înscriere la concurs;
 3. b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. c) adeverință medicală de la medicul de familie;
 5. d) copie act identitate;
 6. e) recomandare de la ultimul loc de muncă din care sa rezulte profilul profesional și moral, daca este cazul;
 7. f) curriculum vitae;
 8. g) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință/extras din Revisal care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, daca este cazul;
 9. h) certificat de cazier judiciar;
 10. i) declarație pe propria răspundere că nu are un interes personal de natură patrimonială care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 11. j) declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și  de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările  ulterioare;
 12. k) certificatul/atestat privind absolvirea cursurilor de calificare „agent de securitate” și „pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii” sau declarație de angajament că se va înscrie la curs în vederea obțineriicertificatelor/atestatelor în termen de 3 luni;
 13. l) declarație pe proprie răspundere că nu a avut contractul de muncă încetat din motive disciplinare și nu este în litigiu cu o altă structură silvică de regim/stat/rapps.

Notă: documentele care nu sunt originale vor fi prezentate în copie conform cu originalul. În  ziua concursului vor fi prezentate și documentele originale pentru a putea fi verificată  veridicitatea acestora. 

 1. Etapele desfășurării examenului.
 2. a) verificarea dosarelor;
 3. b) proba scrisă – test grilă – 100 de întrebări;
 4. c) afișarea rezultatelor,
 5. d) sustinerea interviului (daca va fi cazul)
 6. e) depunerea contestatiilor,
 7. f) afișarea rezultatelor finale după contestatii.

 

 1. Datele desfășurării examenului.

30/05/2024 – anunțare concurs prin: afișare la sediul organizatorului, pe site-ul: www.arhiepiscopiasucevei.ro;

05/06/2024, ora 16:00 – dată/oră limită depunere dosare;

06/06/2024 – ora 09:00– afișarea rezultatelor verificării dosarelor, la avizierul ocolului

07/06/2024 – ora 09:00 – data susținerii probei de concurs;

07/06/2024 –  ora 12:30 afișarea rezultatelor

In cazul in care 2 sau mai multi candidati vor avea acelasi punctaj maxim, se va sustine o proba de departajare constand într-un interviu. Orele de mai jos se vor decala in functie de durata interviului.

07/06/2024 – ora 13:00 depunerea contestatiilor

07/06/2024 – ora 14:00 afișarea rezultatelor finale după contestatii

Va fi considerat admis candidatul care răspunde corect la minim 60 de întrebări (60 de puncte).

Va fi considerat câștigător al concursului candidatul admis, care a realizat punctajul cel mai mare. In cazul in care 2 sau mai multi candidati vor avea acelasi punctaj maxim, se va sustine o proba de departajare constand într-un interviu.

 1. Afișarea rezultatelor:

Comunicarea rezultatelor în etapa de verificare a dosarelor se face prin mențiunea admis/respins. Comunicarea rezultatelor în etapa concursului scris se face prin mențiune admis/respins și afișarea  numărului de răspunsuri corecte. 

Detalii privind tematica și bibliografia sunt disponibile la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești, la avizierul acestuia și pe pagina web www.arhiepiscopiasucevei.ro.

Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilul compartimentului Resurse Umane din cadrul ocolului silvic la numărul de telefon 0740187653 – Ec. Crasi Mariana .

 

Șef ocol,
Ing. Onica Marius

  

Bibliografie

 1. Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicat cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 1076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier;
 3. Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu completările și modificările ulterioare;
 4. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu modificările șicompletările ulterioare;
 5. Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 , republicată, privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. Cartea pădurarului;
 9. Ordinul comun MAPDR/MAI nr. 551/1475/2006 stabileşte atribuţii pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure;
 10. Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 11. Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente.