Evanghelia

,,În anul al cincisprezecelea al domniei Cezarului Tiberiu, în vremea când Ponţiu Pilat era dregător în Iudeea, Irod, stăpânind a patra parte – Galileea; Filip, fratele lui, stăpânind a patra parte – Ituria şi ţinutul Trahoniei; iar Lisanie, stăpânind a patra parte – Abilenia; în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. Atunci el a venit în împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul, care zice: un glas strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale. Orice vale se va umple şi orice munte şi deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase drumuri netede; şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Deci zicea Ioan mulţimilor, care veneau să se boteze de el: pui de năpârcă, cine v-a arătat că veţi scăpa de mânia ce are să fie? Faceţi dar roade vrednice de pocăinţă şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: părintele nostru este Avraam!, căci vă spun vouă că Dumnezeu poate să ridice şi din pietrele acestea fii lui Avraam. Iată şi securea stă la rădăcina pomilor, şi orice pom, care nu face roadă bună, se taie şi se aruncă în foc. Dar mulţimile îl întrebau, zicând: atunci ce să facem? Răspunzând, Ioan le spunea: cel ce are două haine, să dea celui care nu are, şi cel csre are bucate, să facă asemenea. Şi au venit şi vameşii să se boteze şi au zis către el: învăţătorule, noi ce să facem? Iar el le-a răspuns: nu luaţi de la nimeni nimic mai mult decât vă este rânduit. Şi-l întrebau şi ostaşii, zicând: dar noi ce să facem? Şi le-a spus lor: să nu asupriţi pe nimeni, nici să năpăstuiţi pe cineva, ci să fiţi mulţumiţi cu lefurile voastre. Iar poporul aşteptând şi întrebându-se toţi despre Ioan în cugetele lor, dacă nu cumva el este Hristos, Ioan a răspuns tuturor, zicând: eu unul vă botez pe voi cu apă, dar vine Cel care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc; El ţine lopata în mâinile Sale şi va curăţi aria Sa şi se va aduna grâul Său în hambarul Său, iar pleava o va arde cu foc nestins. Acestea şi alte multe îndemnuri dând poporului, Ioan propovăduia vestea cea bună.’’

Luca 3, 1-18

Pasajul descrie lucrarea de propovăduire a Sfântului Ioan Botezătorul, numit și Înaintemergătorul pentru foarte importanta sa misiune de a pregăti venirea lui Iisus Hristos ca Mesia.

Evanghelia acestei zile este amplă și cuprinde trei planuri sau contexte.

Contextul istoric cu care pericopa începe situează lucrarea Sfântului Ioan în anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu, Cezarul Romei. Sfântul Evanghelist menționează nu doar Împăratul roman și regele Iudeii din acea vreme, ci și pe marii preoți și arhiereul de atunci, deoarece Sf. Ioan Botezătorul îl vestea pe Cel ce era și Împărat și Arhiereu.

Acești lideri politici și religioși ai vremii, ce aveau o puternică influență asupra poporului (Ponțiu Pilat, guvernatorul roman al Iudeii, Irod Antipa, tetrarhul Galileii, Filip, tetrarhul Ituriei și Trahonitidei, Lisanie, tetrarhul Abilenei, arhiereii Ana și Caiafa) reprezintă puterea lumească, o putere ce se va opune vehement planului divin. Într-un contrast izbitor cu aceștia, Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul profet al Vechiului Legământ, trăiește în locurile pustii din vecinătatea Iordanului, fugind (precum aveau să facă mai târziu  monahii) de corupția și luxul orașelor, pentru a se purifica mai ușor spiritual – condiție indispensabilă pentru primirea revelației cuvântului lui Dumnezeu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Contextul spiritual al pericopei este dat de botez, ritual ce presupunea o parte văzută (cufundarea în apă a unei persoane) și una nevăzută, spirituală (conștientizarea păcatelor personale, părerea de rău și dorința de a intra într-o nouă relație cu Dumnezeu). Sf. Ioan boteza pe cei care veneau la el cerându-le să facă roade vrednice de pocăință, adică să-și schimbe viața și să trăiască respectând voia lui Dumnezeu. Trebuie remarcată diferența dintre botezul lui Ioan și botezul în Hristos: primul avea scopul ca cel botezat să se pocăiască (adică să își schimbe mintea, modul în care își percepe propria viață) și să dorească o relație cât mai apropiată, personală, cu Dumnezeu, iar al doilea oferea renașterea la o viață nouă în Hristos și iertarea păcatelor. Sf. Ambrozie al Mediolanului vede în Sf. Ioan Botezătorul ,,imaginea Legii, care denunță păcatul, dar nu poate aduce iertarea” (Comentariu la Evanghelia după Luca). Rolul principal al Sf. Ioan Botezătorul a fost de a pregăti calea mesajului hristic spre inimile oamenilor (,,pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Sale’’).

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Contextul teologic al evangheliei constă în aspectul revelat al celor întâmplate. Pericopa amintește o referință din Vechiul Testament, perioadă în care vremurile mesianice au fost profețite în detalii de o precizie frapantă. Sf. Ioan este identificat cu ,,glasul care strigă în pustie’’, după cum profetul Isaia îl descrie în cartea lui (Is. 40,3).

Pasajul este încheiat de mărturia Sfântului Ioan despre Iisus. Deși era un profet caracterizat de autoritate și cu curaj, care era urmat de numeroși ucenici, Sf. Ioan își cunoaște rolul de umil slujitor, fapt pe care îl arată exprimându-se foarte plastic: ,,nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor’’. Purtarea sau (dez)legarea încălțărilor cuiva era o sarcină proprie sclavilor. Așadar, Sf. Ioan se așează pe o treaptă clar  inferioară lui Hristos, ca răspuns la curiozitatea oamenilor dacă nu cumva chiar el (Ioan) este Mesia cel mult așteptat.

Referindu-se la diferența dintre cei doi, Sf. Grigorie Palama, teologul energiilor divine necreate, scria: ,,botează și Ioan al lui Zaharia. Dar numai în apă. Botează și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar în apă și în Duh. Care e adaosul? Numai numele ? Nicidecum. Ci e însuși harul și puterea îndumnezeitoare, Însuși Duhul Sfânt, vărsat în cel botezat, nu după ființă, ci după harul care pornește din EL, prin harul sfințeniei, aflat prin fire în El’’ (Despre împărtășire dumnezeiască).

Pr. Prof. Dr. Adrian DUȚUC