Sinaxa cu stareții, starețele și duhovnicii mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Considerată o bijuterie care a împodobit recent șiragul așezămintelor monahale din Bucovina, Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Marginea a fost astăzi, 23 noiembrie 2023, gazda Sinaxei monahale cu stareții și starețele din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Tema întâlnirii duhovnicești prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a fost inspirată de specificul anului 2023 în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești.

Întrunirea a debutat la ivirea zorilor prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în biserica mare a mănăstirii, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, de stareții și duhovnicii de la mănăstirile și schiturile arhiepiscopiei, precum și de clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor.

La finalul slujbei, în care cei prezenți s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, a avut loc premierea mănăstirilor câștigătoare în cadrul Concursului Eparhial „Cel mai îngrijit cimitir”, dat fiind faptul că dragostea pentru cei adormiți din familia și din neamul nostru se oglindește nu doar în rugăciunea pentru sufletul lor, ci și în îngrijirea mormintelor în care aceștia așteaptă învierea cea de obște. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a oferit Ordinul „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” celor care „au urmat exemplul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, iubitor de Dumnezeu și semeni, aspru nevoitor și înțelept povățuitor, iubitor de rugăciune și de isihie, care a întărit viața duhovnicească din Bucovina și a format duhovnicește mulți călugări și credincioși”: Premiul I a fost obținut de Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Rarău (stareț – protos. Dometie Furtună), Premiul al II-lea a ajuns la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Cătrinari (stareța – stavrofora Lavrentia Stupinean), iar cel de-al III-lea Premiua fost oferit Mănăstirii Râșca (stareț – protos. Gabriel Gaman). Mănăstirea Putna, reprezentată de arhim. Melchisedec Velnic, a primit un Premiu Special.

Pentru activitatea deosebită desfășurată de mănăstirile care se ocupă de îngrijirea vârstnicilor au fost oferite distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic Ordinul „Mitropolitul Anastasie Crimca”, întrucât stareții și starețelor acestora au „urmat exemplul Mitropolitului Anastasie Crimca, cărturar distins și om de cultură polivalent, creator și inovator în arta ecleziastică, jertfelnic lucrător în mijlocul societății moldave ca laic, dar și ca ierarh, milostiv și sensibil față de cei în suferință, de numele căruia se leagă construirea primului spital public din țară, la Suceava, în anul 1619”. Între cei distinși cu acest ordin înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul se numără arhim. Nectarie Clinci, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei, stavr. Maria Deac, stareța Mănăstirii Cămârzani, stavr. Maria Mălăescu, stareța Mănăstirii Buciumeni, protos. Pamvo Dima, starețul Mănăstirii Bogdănești, protos. Alexie Ichim, starețul Mănăstirii Boroaia, și medicul protos. Sebastian (Cătălin) Mircea, cel care se ocupă de cabinetul medical „Sfântul Pantelimon” al Mănăstirii Putna.

Întrucât anul acesta sunt comemorați imnografii, cântăreții și psalții, în cadrul întâlnirii au fost evidențiați monahi și monahii din cuprinsul eparhiei, vrednici slujitori ai Bisericii lui Hristos, care împodobesc slujbele prin cântarea bisericească. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic le-a oferit Ordinul „Apărător al dreptei credințe”, ca celor care „s-au străduit și se străduiesc să urmeze exemplul apărătorilor credinței și patriei străbune, precum și al dascălilor de cuget și simțire românească și creștinească”.

Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost înmânată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul stareței Mănăstirii Marginea, stavroforei Gabriela Ilioi.

Alături de cei care au luat parte la Sfânta Liturghie, în cadrul conferinței prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic au fost prezenți și reprezentanții sectoarelor de resort ale Centrului Eparhial Suceava, în sala de conferințe a Mănăstirii Marginea.

După rostirea rugăciunii de început și a apelului nominal a urmat desfășurarea lucrărilor sinaxei. Studiul „Cântarea bisericească în viața monahală. Cuviosul Eustatie Protopsaltul – chip iconic al cântărețului bisericesc” a fost prezentat de arhid. Avraam Bugu, de la Mănăstirea Putna. În cadrul comunicării au fost oferite referințe despre tematica anului comemorativ dintr-o perspectivă isihastă, despre cântarea bisericească și importanța ei în viața monahală, aparținând mai cu seamă Sfântului Grigorie Palama, iar în partea a doua a referatului a fost descrisă pe scurt activitatea Cuviosului Eustatie Protopsaltul de la Putna, compozitor reprezentativ pentru perioada medievală românească, ca unul care și-a însușit pe deplin calitățile și virtuțile psaltului isihast.

„Cuviosul Eustatie a fost protopsalt al Mănăstirii Putna către sfârșitul secolului al XV-lea și începutul celui de-al XVI-lea. Contribuția sa marchează un moment important în istoria muzicii culte, fiind primul protopsalt român atestat documentar și cel dintâi autor de cărți de muzică bisericească din întreg spațiul românesc. Poate fi considerat primul compozitor român, având peste 180 de lucrări psaltice în limbile greacă și slavonă. (…) De la Cuviosul Eustatie ne-au rămas și cele mai vechi cântări închinate Sfinților Ioan cel Nou de la Suceava și Parascheva de la Iași. Aceste stihiri calofonice se cântau doar la prăznuirea sfinților mari și este de mirare cu câtă evlavie o cinsteau călugării putneni pe Cuvioasa Parascheva, într-o vreme când moaștele ei nu erau încă aduse în Moldova. Dintre toți sfinții cuvioși, doar Sfântului Eftimie cel Mare îi mai este închinată o astfel de cântare de către Cuviosul Eustatie în Antologhionul său. Cum cele mai vechi Minee moldovenești care cuprind slujba Sfintei Parascheva s-au scris pentru Mănăstirea Putna, s-ar putea spune că pe timpul Cuviosului Eustatie și cu osârdia sa a început cultul Sfintei Cuvioase Parascheva, aici s-a dezvoltat și de aici s-a răspândit în celelalte mănăstiri din Moldova. Cultul ei a fost preluat din Serbia, unde era cinstită ca ocrotitoare a creștinilor împotriva năvălirilor otomane și tătare. (…) Viețuirea isihastă pe care Cuviosul Eustatie a lăsat-o ca moștenire duhovnicească urmașilor săi se adeverește și printr-un fapt care, fără o cunoaștere adâncă a acestui tip de lucrare, ar putea trece neobservat. Se păstrează de la protopsaltul Pafnutie un Triod, copiat în 1525 într-o chilie undeva mai sus de mănăstire. Este ușor de recunoscut aici modelul psaltului isihast, reprezentat de Sfântul Ioan Cucuzel.”

„Chipuri de călugări bătrâni în monahismul contemporan din România” a fost titlul celei de-a doua lucrări prezentate în cadrul sinaxei monahale, de către stavr. Sotiria Ciobanu, stareța Schitului „Maica Domnului Grabnic Ascultătoare” Vicovu de Jos. Plecând de la traducerea cuvântului monah – „cel singur”, referatul a adus în atenție mai mute teme intitulate sugestiv chipul îngeresc, dorul de Dumnezeu și calea Crucii. Apoi au fost prezentate aspecte relevante despre monahismul românesc, fiind aduși în atenție reprezentanți de seamă ai acestuia: ieroschimonahul Paisie Olaru, arhim. Cleopa Ilie, arhim. Arsenie Papacioc, arhim. Ioanichie Bălan, arhim. Sofian Boghiu, arhim. Hrisostom Postolache, pr. Lavrentie Șovre, ieroschimonahul Dionisie Ignat, protos. Petroniu Tănase, Înaltpreasfințitul Iustinian Chira, Preasfințitul Gherasim Cucoșel, arhim. Iachint Unciuleac, protos. Pamvo Buhăescu, ieroschimonahul Chesarie Albeață, arhid. Teofilact Ciobîcă, monahul Serafim Hasna, monahii Hariton și Ghedeon de la Putna, monahul Ioan Ionescu, protoschimonahul Iacob Bârsan, monahul Proclu Nicău, schimonahia Elisabeta și schimonahia Siluana Vlad.

„Viața monahală urmează cel mai îndeaproape calea lui Hristos. Monahul este cel care merge cu răbdare și smerenie pe Golgota, se răstignește împreună cu Hristos pentru ca să învieze împreună cu El. Creștinismul românesc, de origine apostolică, este dintru început presărat cu manifestări ascetice. Monahismul românesc, deși nu lipsit de urcușuri și coborâșuri de-a lungul istoriei, este unul roditor de sfinți de la începuturi până în zilele noastre. Contextul lumii de astăzi este însă unul marcat de secularizare, în care societatea tinde să se înstrăineze tot mai mult de Dumnezeu și de Biserică, iar vocațiile monahale sunt aparent mai puține. Suntem tentați să spunem că vremurile actuale fac mai grea petrecerea monahală. Cu toate acestea, văzând viețuirea sfântă a părinților și maicilor care au trăit în același veac cu noi, putem constata că Dumnezeu găsește încă și astăzi pământ bun din care să răsară mlădițe ale Duhului Sfânt. Pustnici, mari duhovnici și povățuitori, arhierei sau simpli monahi, cărturari sau necărturari, fiecare strălucind prin altă virtute, dar toți pășind la unison spre același țel, monahii îmbunătățiți ai zilelor noastre au urmat cu toții pe Hristos pe același drum bătătorit de sfinții dinaintea lor, făcându-se și ei la rândul lor stâlpi de foc și călăuze pentru noi cei de azi. Cărți precum Viețile sfinților, Patericul, Filocalia și toate celelalte scrieri duhovnicești pentru monahi nu sunt doar niște scrieri depășite, blocate în timpul lor. Ele au continuitate și astăzi, deși contextual, concret, s-a schimbat la nivel de formă. Fondul însă, premisele viețuirii în duhul lui Hristos, rămâne același.”

Cea de a treia comunicare, „Psalți și compozitori de cântări bisericești din ținutul Sucevei în secolele XV–XX”, i-a aparținut arhim. Nectarie Clinci, stareț al Mănăstirii Sihăstria Putnei. În cadrul lucrării au fost evidențiați cei mai cunoscuți dintre psalții și compozitorii de cântări bisericești care au activat în ținuturile Sucevei în ultimele șase veacuri, precum Grigore Țamblac, Eustatie Protopsaltul, Dimitrie Suceveanu, Theodor V. Stupcanu, Dimitrie Gherasim, Arhidiaconul Teofilact Ciobîcă, arhim. Clement Haralam, arhid. Ioachim Maloș. Totodată, a fost prezentată activitatea Școlii de la Mănăstirea Dragomirna și a Școlii clericale de la Suceava, nefiind omisă muzica corală, Mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici, Ciprian Porumbescu sau Arhidiaconul Mihai Ursuleac fiind cele mai cunoscute nume cu obârșii sucevene care au contribuit, prin activitatea lor componistică, didactică, pedagogică și dirijorală la această ascensiune.

„Un dascăl de psaltichie din vremea noastră spunea, inspirat, că dacă poporul rus l-a avut pe Andrei Rubliov și Icoana Sfintei Treimi, românii moldoveni au avut Icoana Maicii Domnului de la Neamț, frescele bucovinene și inegalabilele cântări psaltice, pe care le-au psalmodiat și în vremurile bune și în vremurile de restriște. Timpul, în general, este cel care osebește ce este valoros de ceea ce este mediocru sau meschin. Cele dintâi sunt așezate la loc luminos în paginile istoriei, iar celelalte cad, se risipesc și peste ele se așterne inevitabil uitarea. Activitatea muzicală care s-a desfășurat în ținuturile Sucevei nu a căzut pradă indiferenței sau uitării. Școli de renume precum cele de la Suceava, Putna și Dragomirna, dascăli și protopsalți vestiți precum Grigore Țamblac, Eustatie Protopsaltul, Dimitrie Suceveanu sau compozitori de muzică corală precum Ciprian Porumbescu sunt consemnați la loc de cinste de către istorici, muzicologi și bizantinologi. De aceea, putem afirma, fără echivoc, faptul că nestematele muzicale făurite pe teritoriul Bucovinei au trecut proba timpului și au ajuns în actualitate, fapt care certifică valoarea și importanța lor pentru cinstea, cultura și credința neamului nostru românesc.”

A urmat prezentarea unor aspecte organizatorice din partea consilierilor de la Centrul Eparhial Suceava, sinaxa de astăzi urmărind și abordarea unor subiecte de ordin administrativ-edilitar, cultural-educativ, de siguranță și sănătate, pastoral-misionar și nu numai.

Arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al eparhiei, le-a vorbit tuturor celor prezenți despre cartea „Sfântul Serafim de Sarov – Viața, nevoințele și învățăturile” semnată de arhim. Dosoftei Murariu, întemnițat în perioada 1954-1958 pentru credinţa în Hristos și trecut la cele veșnice în anul 1990 la Mănăstirea Slatina. Volumul apărut anul acesta la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost oferit tuturor participanților. Totodată, preacuvioșia sa a prezentat seria dedicată Preasfințitului Părinte Irineu Crăciunaș, patru volume omagiale închinate episcopului cel bun. Acestea cuprind viața, opera și evocări ale ierarhului bucovinean de la a cărui naștere în Împărăția lui Dumnezeu s-au împlinit în luna ianuarie 50 de ani.

Înainte de discuțiile și dezbaterile întâlnirii au luat cuvântul protoiereii celor cinci protopopiate ale eparhiei: Suceava I, Suceava II, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni.

Stareții, starețele și duhovnicii schiturilor și mănăstirilor bucovinene s-au bucurat apoi de proiecția unor fragmente din filmul „Cuviosul Eustatie Protopsaltul și Școala Muzicală de la Putna”, realizat de Trinitas TV.

Fiecare participant a mai primit în dar câte un exemplar din cartea de studii și articole „Cuviosul Eustatie Protopsaltul și Școala muzicală de la Putna”, prezentată auditoriului de arhid. Avraam Bugu, dar și stick-ul cu același titlu, cu filmul dedicat vieții și mai ales operei acestuia.

În încheiere, arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor și gazda acestei sinaxe, a evidențiat o serie de aspecte administrative și a prezentat evenimentele importante care vor avea loc anul viitor în eparhia noastră. Totodată, preacuvioșia sa a adus mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, părinților consilieri, protopopi și exarhi, precum și tuturor starețelor și stareților prezenți la această întâlnire menită să contribuie la revigorarea și întărirea vieții monahale din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Irina Ursachi