Evanghelia

În vremea aceea, pe când Iisus învăța poporul în templu și binevestea, au venit preoții și cărturarii, împreună cu bătrânii, și L-au întrebat, zicând către El: Spune nouă, cu ce putere faci acestea sau cine este cel ce Ți-a dat această putere? Iar El, răspunzând, a zis către ei: Vă voi întreba și Eu pe voi un cuvânt și spuneți-Mi: Botezul lui Ioan era din Cer sau de la oameni? Și ei cugetau în sinea lor, zicând: Dacă vom spune: din Cer, va zice: Pentru ce n-ați crezut în el? Iar dacă vom zice: de la oameni, tot poporul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că loan a fost proroc. Și au răspuns că nu știu de unde este. Atunci lisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. 

Luca 20, 1-8

Cuvintele Mântuitorului despre adevărata credință, care răsturnau cadrele rigide conturate de preoții, cărturarii și bătrânii ce limitau adesea viața religioasă la ritualuri formale și accentuau respectarea Legii în literă, nu în duh și, nu de puține ori, a unor legi proprii, formulate pentru a „interpreta” Legea lui Dumnezeu în termeni care să le deservească intereselor proprii și să le consolideze poziția lor în rândul poporului, precum și atitudinea reformatoare a Domnului, arătată de curând prin izgonirea vânzătorilor din templu, au deranjat mult. De aceea, reprezentanții elitei religioase din Israel vin înaintea Domnului și Îi adresează întrebarea: Cu ce putere faci acestea sau cine este cel ce Ți-a dat această putere? Cunoșteau foarte bine că Mântuitorul nu primise din partea lor autoritatea necesară slujirii și că nici romanii nu L-au împuternicit cu vreo autoritate anume. Așa că, pentru ei, răspunsul părea evident, iar provocarea trebuia adresată în public, tocmai pentru ca Mântuitorul să piardă încrederea celor care Îl urmau.

Despre autoritatea sacerdotală a Mântuitorului va vorbi Marele Apostol Pavel tocmai în epistola adresată evreilor. El interpretează mesianic textul din Psalmul 109, 4, potrivit căruia Hristos Domnul are chemare de la Însuși Dumnezeu Tatăl (Evrei 5, 10), Care Îi zice: Tu ești Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec (Evrei 5, 6). Tot el demonstrează mai departe superioritatea acestei preoții, a lui Melchisedec, comparativ cu preoția levitică (preoția acelor vremuri), arătând cu argumente biblice (a se vedea Facere 14, 17 -20), că Avraam, strămoșul poporul ales, îi recunoaște autoritatea sacerdotală a lui Melchisedec, care era preot al lui Dumnezeu cel Preaînalt și i se închină lui (Evrei 7, 1-4). Așadar preoția levitică, ai cărei reprezentați Îl întrebau pe Mântuitorul despre autoritatea cu care face acestea, nu era desăvârșită, ci limitată în timp (Evrei 7, 11-12), fiind rânduită în timpul lui Moise și drept urmare având și un sfârșit, iar Mântuitorul avea chemarea de la Însuși Dumnezeu, după rânduiala unei preoții existente mai înainte de Moise și de Avraam.

Mântuitorul ar fi putut vorbi despre autoritatea Sa, fiind El Însuși Dumnezeu, dar preferă să le răspundă iudeilor printr-o întrebare despre botezul lui Ioan, care îi pune într-o situație ingrată, aflându-se în imposibilitatea de a da un răspuns care să nu-i învinovățească. Ei nu au crezut în cele propovăduite de Sf. Ioan Botezătorul, așa cum nu credeau nici în cuvintele Mântuitorului. Dacă întrebarea ar fi fost una sinceră, izvorâtă din neștiință, cu siguranță că Mântuitorul le-ar fi vorbit despre autoritatea cu care făcea acestea, dar preocuparea lor era plină de viclenie, iar pe cel viclean îl urăște Domnul (Psalmul 5, 6).

Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har (I Petru 5, 5).

Arhid. prof. dr. Bogdan – Mihai HRIȘCĂ