Admitere la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

seminar

Cine suntem?
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava este o școală vocațională deschisă spre nevoile și preocupările generațiilor actuale de elevi. Este o comunitate care crește cu fiecare elev în parte, o instituție care are în vedere formarea unor tineri pregătiți pentru societatea de mâine. 
Suntem conștienți că suntem o școală în care nu noi ne alegem elevii, decât poate într-o mică măsură. Dumnezeu – după cuvântul Său – este Cel Care îi alege. Noi încercăm să-i întâmpinăm și să creștem odată cu fiecare dintre ei. Fiecare elev a simțit o chemare. Prin cuvântul Evangheliei ascultat în timpul slujbelor sfinte, citind paginile unei cărți bune, văzându-l pe preotul din sat, ascultând glasul conștiinței, sau în alte asemenea împrejurări, elevii noștri au simțit că au fost aleși și au fost chemați; iar primul pas făcut pe drumul slujirii care „să aducă roadă” (cf. Ioan 15, 16) este făcut în această școală. De aceea fiecare zi de activitate didactică a celor care-i călăuzesc pe elevii seminariști aduce o mare responsabilitate; aceea de a lucra împreună cu cei care, mâine, vor transmite cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu Însuși poporului pe care îl vor sluji.
Seminarul teologic este locul în care prețuim talantul primit de la Dumnezeu de fiecare elev (cf. Matei 25, 14-15), îl descoperim împreună și îl punem în valoare, ancorând eforturile noastre comune în împlinirea voii lui Dumnezeu, astfel încât idealul educațional urmărit prin activitățile zilnice să nu prindă contur doar în lumea aceasta, ci să se desfășoare în veșnicie. 
Suntem o școală în cadrul căreia urmărim formarea omului în dualitatea sa, trup și suflet și punem accent deopotrivă pe învățarea cognitivă, socio-emoțională și spirituală. Comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competențe de bază în matematică, științe și tehnologii, competențele digitate, competențele sociale și civice, dezvoltarea spiritului de inițiativă și de antreprenoriat, competențele de management al învățării, sensibilizarea și exprimarea culturală sunt elementele structurale ale profilului de formare urmărit prin activitățile școlii, dar toate laolaltă își găsesc adevărata finalitate în măsura în care urmăresc un sistem axiologic autentic. De aceea avem în vedere formarea unor tineri pregătiți pentru societatea de mâine, prin promovarea și trăirea în cadrul școlii a valorilor incontestabile ale Ortodoxiei, ca răspunsuri suficiente și mereu actuale pentru provocările și întrebările societății contemporane și ca sursă inepuizabilă de cunoștințe formatoare de abilități și atitudini necesare pentru a reuși în viață și pentru a deveni adevărați membri ai Bisericii. 
Știm că adevăratele valori se învață prin vedere, prin experimentare și prin trăire. Din acest considerent ne propunem o îmbinare a muncii intelectuale cu rugăciunea, a timpului petrecut în sala de clasă cu cel petrecut în Paraclisul școlii sau prin acțiuni extrașcolare de calitate, o împreună-lucrare a exercițiului dedicat formării personale cu cel săvârșit pentru creșterea prin celălalt. 
Suntem o școală cu profil unic în județ, în care încercăm să le oferim elevilor nu doar cunoștințe, și nici nu urmărim să formăm doar deprinderi, ci dorim să le punem la suflet elevilor un mod de viață, … cea mai frumoasă viață, viața cea fericită, viața în Hristos. 
Suntem o școală, dar, ori de câte ori o altă generație de elevi finalizează cursurile, tindem să credem că suntem o familie. 
Cum poți deveni elev seminarist?
La cursurile seminarului te poți înscrie dacă ești absolvent de gimnaziu, ai susţinut Evaluarea Naţională şi ai minimum media 9,00 la purtare, pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.
Înscrierile se fac direct la unitatea noastră de învăţământ. 
Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere 
a) cerere de înscriere (modelul tipizat se găsește la secretariatul unității);
b) anexa la fişa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
c) adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII;
d) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere (în copie);
e) fişa medicală a candidatului, în original;
f) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (Regulamentul intern poate fi consultat pe pagina de internet a seminarului);
g) adeverinţă / certificat de botez (ortodox), în copie;
h) recomandarea consiliului parohial sau a preotului paroh;
i) binecuvântarea Chiriarhului locului (se obţine de la  Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor).

Ce examene vei avea de susținut?

Înainte de Evaluarea Națională, pentru admiterea la seminar, vei avea de susținut:
a) un interviu / colocviu / probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; 
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
Interviul / colocviul / proba orală constă în: 
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului; 
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; 
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului. 
Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele V – VIII, în conformitate cu următoarea tematică:
1. Decalogul: importanța lui în viața omului (clasa a V-a);
2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine  (clasa a VI-a);
3. Rugăciunea Tatăl nostru (clasa a VI-a);
4. Sfintele Taine în viața creștinilor (clasa a VII-a);
5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului (clasa a VIII-a);
6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii (clasa a VIII-a);
7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii (clasa a VIII-a).
Atenție: Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
Media finală de admitere se calculează ca medie aritmetică între media obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase și media de admitere. 

Când se va desfășura admiterea?
DATA LIMITĂ / PERIOADA EVENIMENTUL

SESIUNEA MAI – IUNIE  2021
19 – 20 mai 2021 Eliberarea / transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
24 – 25 mai 2021 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini
26 – 28 mai 2021  Desfăşurarea probelor de aptitudini
31 mai 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
16 iunie 2021 Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

SESIUNEA IULIE 2021
22 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini
23 iulie 2021 Desfăşurarea probelor de aptitudini
26 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

                                                                              
  Arhid. prof. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai, 
 director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox   
 „Mitropolitul Dosoftei” Suceava