REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul Regulament reglementează organizarea și desfășurarea examenului de capacitate preoțească în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în conformitate cu art. 123, alin (1) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și cu Hotărârile Sf. Sinod nr. 1199/ 9 iulie 2008, 5504/ 21 iulie 2011 și 7764/ 10 iulie 2013.

Art. 2 Comisia de organizare și desfășurare a examenului de capacitate preoțească va fi desemnată de Chiriarhul locului, la propunerea consilierului administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Art. 3 Se pot înscrie la acest concurs candidații care aparțin canonic de Eparhia Sucevei și Rădăuților și sunt absolvenți ai unei facultăți de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală, având promovat examenul de licență.

Art. 4 Pot susține examenul și preoți/diaconi ai eparhiei, nota obținută fiind un criteriu la transferarea pentru ocuparea unui eventual post vacant, în perioada de valabilitate a examenului.

Capitolul 2

Înscrierea candidaților la examen

Art. 5 Pentru înscrierea la acest examen, candidații vor depune, în perioada stabilită prin calendarul de desfășurare a examenului, un dosar care va conține documentele menționate în Anexa 1.

Capitolul 3

Probele de evaluare

Art. 6 Candidații înscriși la examenul de capacitate preoțească vor fi supuși unei evaluări psihologice și vor susține o probă de evaluare scrisă și o probă de evaluare orală.

Art. 7 Evaluarea psihologică va urmări crearea unui profil psihologic a candidatului. Cazurile patologice nu vor primi aviz favorabil.

Art. 8 Proba de evaluare scrisă și proba de evaluare orală vor urmări atât evaluarea cunoștințelor de teologie cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan (inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Sucevei și Rădăuților). Tematica și bibliografia pentru examenul de capacitate sunt afișate pe site-ul www.arhiepiscopiasucevei.ro și la avizierele protopopiatelor. Bibliografia este disponibilă și în format electronic la sediul eparhiei.

Art. 9 Subiectele la proba scrisă vor fi elaborate de către comisia de organizare a examenului de capacitate, în cel puțin trei variante, în conformitate cu bibliografia stabilită.

Capitolul 4

Desfășurarea probelor de evaluare

Art. 10 În dimineața zilei de susținere a probei scrise, președintele comisiei de organizare și desfășurare a examenului de capacitate preoțească, sau delegatul acestuia va realiza instruirea profesorilor asistenți privitor la îndatoririle pe care le au și la informațiile pe care trebuie să le furnizeze candidaților, în cadrul instruirii pe care o vor realiza cu aceștia.

Art. 11 Profesorii asistenți vor da o declarație scrisă că nu au rude sau afini până la gradul al IV-lea, inclusiv, printre candidați.

Art. 12 Este interzis accesul profesorilor asistenți în sala de examen cu telefoane mobile, sau cu orice mijloc de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți, etc.. În timpul desfășurării probelor scrise, asistenții nu au voie să ofere candidaților indicații, nu discută între ei și nu desfășoară vreo activitate care ar pute perturba buna desfășurare a examenului. Unul dintre asistenți va sta în fața sălii de examen, celălalt în spatele ei și nu vor avea alte preocupări în afară de supraveghere. Profesori asistenții răspund de asigurarea ordinii și a liniștii în sala de examen și nu permit candidaților să comunice în niciun fel între ei, sau cu exteriorul.

Art. 13 Accesul în sala de examen se face în intervalul 8.30-9.00, pe baza actului de identitate.

Art. 14 Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: cărți/manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. În acest caz, profesorii asistenți care constată frauda sau tentativa de fraudă vor consemna cele constatate într-un proces – verbal.

Art. 15 Asistenții vor aminti candidaților, înainte de începerea probei, în cadrul instruirii pe care o vor realiza, prevederile art. 14, precum și aspectele privitoare la redactarea lucrării scrise. La finalul instruirii, candidații își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost instruiți.

Art. 16 La proba scrisă, candidaților li se înmânează foi tipizate, care permit secretizarea datelor personale ale candidatului și ciorne. Subiectele vor fi rezolvate pe foile tipizate, informațiile scrise pe ciorne sau pe alte foi decât cele primite nefiind luate în considerare.

Art. 17 Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. Eventualele greșeli se corectează prin tăiere cu o singură linie orizontală. Pentru redactarea lucrării se vor folosi instrumente de scris cu cerneală albastră.

Art. 18 Profesorii asistenți verifică identitatea fiecărui candidat și datele înscrise de acesta în colțul care permite securizarea lor. Colțul securizat al foii de examen va fi lipit numai după ce datele personale ale candidatului au fost verificate și după ce candidatul a început să redacteze lucrarea.

Art. 19 Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă. În cazuri excepționale, dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea sălii pentru un anumit timp, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de examen. În această situație timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Art. 20 Timpul de realizare a lucrării scrise este de trei ore. La expirarea celor trei ore acordate, candidații predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Art. 21 După ce își încheie lucrările, candidații numerotează foile, sub îndrumarea asistenților, cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, de exemplu sub forma 2/4, pentru pagina a doua, dacă candidatul a scris în total patru pagini. Se vor numerota toate paginile scrise, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri. Spațiile rămase libere pe pagină se barează de către asistenți, sub forma literei Z. După încheierea numerotării, candidații predau asistenților lucrările și semnează pentru confirmarea predării lucrării și a numărului de pagini.

Art. 22 Candidații au dreptul să își rescrie lucrarea, fără prelungirea timpului de lucru. În acest caz candidații vor primi un tipizat nou, iar cel vechi va fi anulat.

Art. 23 La finalizarea probei scrise, asistenții predau, sub semnătură, lucrările scrise, tipizatele anulate și ciornele.

Art. 24 În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal și atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Art. 25 Pentru proba orală se vor elabora variante de subiecte, din domeniul disciplinelor teologice practice, și din sfera doctrinar-misionară, în conformitate cu bibliografia stabilită. Numărul variantelor de subiecte elaborate va fi de cel puțin jumătate plus unu din numărul total de candidați înscriși în examen.

Art. 26 Fiecare candidat va extrage, la alegere, o singură variantă de subiect și va avea la dispoziție 30 de minute pentru a-și pregăti răspunsul.

Art. 27 În timpul desfășurării probei orale, în sala de examen vor fi prezenți minim trei candidați înscriși la examen.

Art. 28 Fiecare membru al comisiei de evaluare va consemna în borderoul individual de notare răspunsurile candidaților. Nota finală a probei orale va fi constituită din media aritmetică a notelor fiecărui evaluator.

Capitolul 5

Evaluarea lucrărilor și soluționarea eventualelor contestații

Art. 29 Lucrările scrise se evaluează și se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare și notare elaborate. Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, realizate separat pentru fiecare evaluator.

Art. 30 Dacă între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferență de cel mult un punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, se semnează de aceștia și se calculează media. În cazul în care se constată o diferență mai mare de 1 punct între notele acordate de cei doi evaluatori, lucrarea va fi repartizată spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a lucrării.

Art. 31 După afișarea rezultatelor inițiale, candidații nemulțumiți de rezultat pot solicita vizualizarea lucrării, în prezența profesorilor evaluatori. După etapa de vizualizare, candidații pot depune contestații. Perioada de vizualizare a lucrărilor și perioada de contestații vor fi precizate o dată cu afișarea rezultatelor inițiale.

Art. 32 În vederea soluționării eventualelor contestații, va fi numită o comisie, formată din alți doi profesori evaluatori. În urma etapei de contestație, nota inițială poate fi modificată prin creștere sau descreștere, indiferent de punctajul inițial. În cazul depunerii unei cereri de contestație, nota finală obținută la proba scrisă a examenului de capacitate preoțească este nota obținută după evaluarea contestației.

Art. 33 Se pot depune contestații numai la proba scrisă a examenului de capacitate preoțească.

Art. 34 Nota examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor celor două probe (scris și oral). Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă (scris și oral) și media examenului de capacitate, minim 7,00.

Capitolul 6

Dispoziții finale

Art. 35 Valabilitatea examenului de capacitate preoțească este de un an, iar pentru cei ce au obținut media peste 9, valabilitatea este de doi ani.

Art. 36 Media examenului de capacitate intră în calculul mediei generale de titularizare, care reprezintă media aritmetică dintre media celor patru ani de studii (1), media examenului de licență (2) și media examenului de capacitate (3).

Anexa 1. Documente necesare înscrierii la examenul de capacitate preoțească

 • Dosar cu șină pentru biblioraft

 • Cerere tip, adresată IPS Pimen, pentru acordarea binecuvântării de participare la examen (se pune la dispoziție la Centrul Eparhial în momentul depunerii dosarului)

 • Recomandarea duhovnicului (va conține: a. o caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului

 • Rezultatul cercetării canonice din partea Centrului Eparhial (candidații se vor adresa pentru aceasta PC Pr. Nicolae Horga, inspector bisericesc)

 • Curriculum Vitae

 • Copii după: certificat de naștere, certificat de botez, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de cununie religioasă

 • Copii după actele de studii: diplomă (sau adeverință) de licență, foaie matricolă

 • Candidații se vor prezenta cu actele de studii în original și se vor face fotocopii la Centrul Eparhial, în momentul înscrierii (pentru a nu se solicita copii legalizate).

 • Certificat de cazier judiciar

 • Chitanță taxă de înscriere (100 lei) (se achită la casieria Centrului Eparhial)

 • O fotografie tip buletin