EXAMENUL DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ – IUNIE 2017

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Pimen Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, urmare Permanenței Consiliului Eparhial din 24 mai 2017, întrunindu-se condițiile necesare pentru susținerea examenului de capacitate preoțească pe seama unei parohii vacante, Sectorul administrativ-bisericesc, organizează, examenul de capacitate preoţească, sesiunea iunie 2017, pentru licenţiaţii în Teologie, secţia teologie pastorală, ce aparţin canonic de Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, în vederea candidării pentru ocuparea, prin concurs, a unui post clerical vacant.

Înscrierea candidaţilor se va face la Centrul Eparhial, Sectorul Administrativ Bisericesc în perioada 06-09 iunie 2017, în baza unui dosar care va cuprinde următoarele documente:

cerere către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen;

copii legalizate după actele de studii (diplomă de licenţiat în Teologie – Pastorală, faţă – verso, master, doctorat şi foile matricole cu media anilor de studii);

cazier juridic;

curriculum vitae;

copie act identitate;

recomandarea preotului duhovnic;

dovada de la Centrul Eparhial – Inspectorul bisericesc, că nu are impedimente canonice la hirotonie.

chitanţă taxa de înscriere (100 lei la casieria Centrului Eparhial).

Examenul de capacitate cuprinde două probe (scris şi oral), fiind precedat de testul psihologic care se va susţine pe data de 12-13 iunie 2017.

Proba scrisă a examenului de capacitate preoţească va avea loc pe data de 19 iunie 2017, la ora 9.00, iar proba orală se va desfăşura pe data de 20 iunie după afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Examenul se va susţine la Centrul Eparhial Suceava din strada Iancu Flondor nr 2.
TEMATICA PENTRU CAPACITATEA PREOŢEASCĂ

TEOLOGIE DOGMATICĂ

I. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:

– Revelaţia naturală şi supranaturală;

– Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.

II. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

–  Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

–  Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

–  Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

–  Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

III. Persoana lui Iisus Hristos şi opera Sa mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

– Unirea Ipostatică;

– Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător – Prooroc,  Arhiereu şi Împărat;

IV. Harul divin cu însuțirile lui și raportul său cu libertatea omului;

V . Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

–  Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

–  Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

      VI . Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei:

–  Înţelesurile  mântuirii;
–  Etapele sau treptele mântuirii;
–  Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

      VII. Sfintele Taine:

–  Sfintele Taine în general;

–  Taina Botezului;
–  Taina Mirungerii;
–  Taina Sfintei Euharistii;
–  Taina Mărturisirii;
–  Taina Hirotoniei;
–   Taina Nunţii;
–   Taina Sfântului Maslu.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

– FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura DEISIS, Sibiu, 1999;

– POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3,  ediţia a II-a, E.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie);

– ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, Bucureşti, 2014, 310 p.

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE:

– Viața creștină pe teritoriul țării noastre în secolele II – VI;

– Începuturile Mitropoliei Țării Românești;

– Începuturile Mitropoliei Moldovei;

– Problema ,,autocefaliei” Bisericii românești din Muntenia și Moldova;

– Mitropolitul Anastasie Crimca;

– Miropolitul Varlaam;

– Mitropolitul Petru Movilă. Sinodul de la Iași;

– Mitropolitul Dosoftei;

– Mitropolitul Iacob Putneanul;

– Mitropolitul Veniamin Costachi;

– Biserica Ortodoxă din Bucovina în perioada 1775 – 1918;

– Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române;

– Biserica Ortodoxă Română în perioada regimului comunist;

– Biserica Ortodoxă Română după 1989;

– Ctitori și ctitorii. Mănăstirile din Bucovina.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

TEOCTIST, Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, În slujba Ortodoxiei româneşti, a năzuinţelor de unitate naţională şi de afirmare a culturii române: Mitropolitul Iacob Putneanul, Mănăstirea Neamţ, 1978.

PĂCURARIU, Pr. prof. Dr. Mircea, Dicţionarul Teologilor Români, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996.

Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Vol I-III, București, 1992-2008.

MORARU, Pr. Prof. dr. Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Vol. III, tom I Biserică. Naţiune. Cultură Editura Institutului Biblic şi Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006; vol. III, tom. II Dialog teologic şi ecumenic, Bucureşti, 2006.

NISTOR, Ion, Istoria Bisericii din Bucovina, Editura Septentrion, Rădăuţi, 2003

VALENCIUC pr. Dumitru, Ierarhii Bucovinei, Grupul Editorial „Muşatinii”- „Bucovina viitoare”, Suceava, 2001.

ZAHARIA, Arhim. Ciprian, Iosif I Muşat , Întâiul mare ierarh român, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1987.

*** Istoria Mitropoliei Ţării Româneşti – Studii publicate în anul 1959, la împlinirea a 600 de ani de existenţă, Editura „Trinitas”, Bucureşti, 2010.

TEOLOGIE MORALĂ ȘI MISIOLOGIE:

– Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului;

– Consecinţele globalizării şi secularizării în viaţa Bisericii şi a creştinului:, criza mondială, şomajul, imigranţii, indiferentismul religios, singurătatea în comunitate, comunicarea virtuală, depresia şi sinuciderea, etc.;

– Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de  fundamentare a educaţiei religios-morale;

– Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

– Evoluţia în timp a fenomenului sectar. Principalele mişcări neoprotestante;

– Cultele religioase recunoscute în România;

– Interpretarea Sfintei Scripturi şi fenomenul sectant;

– Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

– Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar actual;

– Învăţătura despre Sfânta Cruce;

– Învăţătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRECK, John, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2001;

– BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea ecumenismului:  prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970;

– CHIRILĂ, Prof. univ. dr. Pavel et alii, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, Editura Christiana, Bucureşti, 2008.

– DAVID, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996, (sau orice altă ediţie);

-ILOAIE, Ştefan, Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009.

– MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996;

– RADU, Pr. prof. Dumitru,  Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

– RĂDUCĂ, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004;

– Idem, Bioetica, familia si morala creştină, în “Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;

– STEREA, Pr. Tache, Credinţă şi misiune, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1999,  252 p.

-TRISTAM Engelhardt jr. H, Fundamentele Bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, Editura Deisis, Sibiu, 2005.

– ACHIMESCU, Pr. prof. Nicolae, Ce este şi ce impact are indiferentismul religios în lumea de azi, în ,,Lumina”, iunie, 2011;

*** Familia creştină azi, Iaşi, Editura Trinitas, 1995;

*** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996.

TIPIC BISERICESC:

– Anul bisericesc şi împărţirea lui;

– Rânduiala Vecerniei din Duminici;

– Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala Utreniei din Duminici;

– Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

– Rânduila Proscomidiei;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

– Rânduiala Sf. Taine;

– Rânduiala Ierurgiilor;

– Rânduiala pregătirii pentru Sfânta Liturghie;

– Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– Tipic Bisericesc, orice ediție.

– GHERASIM, Episcop Vicar, Precizări tipiconale, Suceava, 2002.

TEOLOGIE LITURGICĂ:

– Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);
– Sfânta Duminică;

– Sărbătorile domneşti;
– Sărbătorile Maicii Domnului;
– Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci;
-Simbolistica Sfintelor Taine.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura Nemira, Bucureşti,  2002 (sau altă ediţie);

– Idem, Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi 1998.

   MUZICĂ BISERICEASCĂ:

1.  CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii – glas  I-VIII.

b. Fericit bărbatul – glas VIII.

c. Lumina lină – glas VIII.

d. Acum slobozeşte – glas V.

2.  CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul – glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii – glas. V (practic).

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei – Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI  LITURGHII

a. Antifoanele – glas V şi VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile – glas VIII.

d. Doamne mântuieşte.

e. Sfinte Dumnezeule – glas V

f. Heruvic – glas V şi VIII.

g. Răspunsuri mari – glas V şi VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. Citirea Apostolului şi a Sf. Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor.

  TEOLOGIE PASTORALĂ:

– Parohia – Problemele actuale ale vieţii parohiilor rurale şi urbane;

– Parohia – Activitatea pastorală a preotului;

– Grupul de cateheză. Activităţile cu tinerii;

– Grupul de cateheză. Activitățile cu persoanele aflate în dependență de alcool, droguri, jocuri de noroc etc.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

–  BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr. 5-6;

– METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, Bucureşti, 2001.

DREPT CANONIC ŞI ADMINISTRAŢIE:

1. Însuşirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicţională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.

12. Noțiuni de cotabilitate finnciară (registrul jurnal, bonierul, chitanțierul, contul bancar, averea bisericească, sprijinul financiar, procesul verbal).

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

–  FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie, Ediţia a II-a, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002.

–  FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;

– Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

–  Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2010.

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE:

I. Organele centrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– Sinodul Permanent;

– Adunarea Naţională Bisericească.

II. Organizarea locală:

–  Parohia;

–  Parohul;

–  Adunarea Parohială;

–  Consiliul Parohial;

–  Comitetul Parohial;

–  Protopopiatul;

–  Protopopul;

–  Eparhia;

–  Chiriarhul;

–  Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.

–  Administraţie Bisericească

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

–  Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008;

–  REGULAMENTUL Autorităţilor Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2015.

–  Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2010.

NOUL TESTAMENT

– Exegeză biblică pe text.

OMILETICĂ ŞI CATEHETICĂ

Predică:

Predică la Duminica Tomii;

Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15);

Predică la Înălţarea Domnului;

        4. Predică la Pogorârea Sfântului Duh;

5. Predică la Schimbarea la Faţă;

6. Predică la Adormirea Maicii Domnului;

7. Predică la Înălţarea Sf. Cruci;

8. Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31);

9. Predică la Botezul Domnului;

10. Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14);

11. Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32);

12. Predică la Duminica a XXI – a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic);

13. Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38);

14. Predică la Buna – Vestire.

15. Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

 Cateheză:

        1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

        2. Cateheza despre Sf. Tradiţie.

        3. Cateheza despre Sf. Botez şi Mirungere.

        4. Cateheza despre Sf. Euharistie.

        5. Cateheza despre Spovedanie.

        6. Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

        7. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

        8. Despre cinstirea Sfinţilor.

        9. Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

       10. Despre cinstirea Sf. Cruci.

       11. Despre Taina Sf. Maslu.

       12. Despre Post.

       13. Despre Sărbători.

       14. Despre Rugăciune.

       15. Despre Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

–  COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş, 2001;

–  PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978;

–  Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977;

– PLĂMĂDEALĂ, Dr. Antonie Mitropolitul Ardealului, Tâlcuiri noi la texte vechi, Bucureşti, 1996.