» Seminarul Teologic

Arhiva pentru categoria ‘Seminarul Teologic’

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cerere de înscriere;

b) cartea de identitate şi certificat de naştere, în copie legalizată;

c) fişa cu notele şi media generală obţinute la examenul de Evaluare Naţională din clasa a VIII-a;

d) foaie matricolă pentru clasele V – VIII, cu calculul mediei generale;

e) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial + anexa la fişa de înscriere;

f) fişa medicală în original a candidatului de la naştere până în prezent şi adeverinţă medicală cu vaccinările (aviz epidemiologic);

g) certificat de botez ortodox – copie legalizată;

h) recomandarea Preotului paroh;

i) binecuvântarea Chiriarhului locului (a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PIMEN).

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI

DESFĂŞURARE A ADMITERII

ÎN SEMINARIILE TEOLOGICE ORTODOXE

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00.

La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.

La seminariile monahale se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu, cu vârsta de până la 35 de ani.

Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

j) cerere de înscriere;

k) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere, în copie legalizată;

l) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la tezele unice şi cu media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;

m) foaie matricolă pentru clasele V – VIII, cu calculul mediei generale;

n) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial + anexa la fişa de înscriere;

o) fişa medicală (original) a candidatului de la naştere la 16 ani (şi adeverinţă medicală cu vaccinările);

p) certificatul medical de sănătate (tip şcoală de şoferi), eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înscriere;

q) certificat de botez (ortodox) – copie legalizată;

r) recomandarea Consiliului parohial;

s) binecuvântarea Chiriarhului locului (a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop PIMEN).

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

La seminariile teologice ortodoxe se organizează probe de aptitudini, care constau din probe orale şi probe scrise. Citeşte restul »


Citeşte restul »

Corul Seminarului 2009

Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei”din Suceava

Icoanele vii ale sfintilor noştri, îndeosebi ale sfinţilor ocrotitori ne sunt călăuze si întărire pe calea către Dumnezeu. “Sfinţii coboară cerul pe pământ”, aceasta cu atât mai mult în ziua lor de prăznuire.
Pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei”din Suceava ziua de 13 decembrie este una aleasă şi importantă. În fiecare an la acest răstimp binecuvântat ne cinstim ocrotitorul şi mijlocitorul către Dumnezeu prin rugă mulţumitoare. Şi anul acesta Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei ne-a adunat laolaltă elevi seminarişti, părinţi şi profesori sub binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor la sărbatoarea hramului. Răspunsurile la strană au fost date de elevii seminarului teologic , conduşi de P.C. părinte profesor Tablan Popescu Lucian . După Sfânta Liturghie I.P.S. Pimen a acordat distincţia de Iconom Stavrofor P.C. pr. Isache Adrian, pedagog la seminarul teologic.
În cuvântul de învaţătură Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen, a subliniat importanţa pregătirii credincioşilor pentru întâlnirea cu Hristos în Sfânta Împărtăşanie. Pentru aceasta postul rânduit de Biserică şi Spovedania curată sunt mijloacele cele mai potrivite de primenire sufletească.
Viaţa şi activitatea Sfântului Mitropolit Dosoftei au fost evocate cu evlavie şi recunoştinţă. Pe langă ocrotitorii deja consacraţi ai şcolilor teologice, Sfinţii Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie şi Ioan, Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Suceava se bucură şi de binecuvântata oblăduire a Sfântului Ierarh Dosoftei, un mare dascăl şi cărturar al Moldovei în veacul al XVII-lea. Dăruit de Dumnezeu cu o inteligenţă deosebită şi-a agonisit încă din anii copilăriei şi ai tinereţii multă ştiinţă de carte. A studiat cu multă râvnă Sfintele Scripturi şi învăţăturile dumnezeieştilor Părinţi ai Bisericii şi a deprins cu mult drag meşteşugul tâlcuirii textelor sfinte în limba română, pentru că învăţase a vorbi şi a scrie în alte limbi ca să transmită tezaurul sfintei Ortodoxii: greacă, latină, slavonă bisericească, polonă şi ucraineană.
Pe lângă învăţătura adunată cu migală de la mulţi dascăli, a deprins şi învăţătura cea duhovnicească: rugăciunea, ascultarea, smerenia şi nevoinţele ascetice. Cronicarul Ion Neculce îl descrie astfel: „Acest Dosoftei mitropolit nu era om simplu de felul lui. Şi era neam de mazâl. Prea învăţat, multe limbi ştia: elineşte, sloveneşte, şi altă adâncă carte şi-nvăţătură. Deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În ţara noastră, pe ceastă vreme nu este om ca acela”. Pătimind încercări şi multe necazuri în această viaţă trecătoare, Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei rămâne peste veacuri un teolog al întregii Ortodoxii, ierarh cu viaţă sfântă şi neîntrecut învăţător al dreptei credinţe în limba poporului său. Luminat de harul Duhului Sfânt, el a slujit cu dragoste Biserica Mântuitorului Hristos, cu smerenie şi fapte minunate, iar acum se roagă în ceruri pentru mântuirea sufletelor noastre.

Pr. prof. Silvestru Ionuţ Ţurcă
Directorul al Seminarului Teologic „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Suceava

Pagina 1 din 11